Hiển thị 1–18 của 1303 kết quả

Đồ Nội Thất Gỗ

Bàn Ăn BAD-W01

In stock

4.100.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BAD-W01
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 140 × 80 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Ăn BAD-W02

In stock

2.900.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BAD-W02
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 140 × 80 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Ăn BAD-W03

In stock

10.200.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BAD-W03
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 160 × 90 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Ăn BAD-W04

In stock

4.100.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BAD-W04
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 140 × 80 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Ăn BAD-W05

In stock

5.500.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BAD-W05
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 160 × 90 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Ăn BAD-W06

In stock

4.100.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BAD-W06
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 140 × 80 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Ăn BAD-W07

In stock

23.000.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BAD-W07
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 260 × 100 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Ăn BAD-W08

In stock

3.340.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BAD-W08
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 140 × 80 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Ăn BAD-W09

In stock

6.000.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BAD-W09
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 130 × 80 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Ăn BAD-W10

In stock

18.000.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BAD-W10
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 180 × 90 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Ăn BAD-W11

In stock

4.100.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BAD-W11
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 140 × 80 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Ăn BAD-W12

In stock

9.800.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BAD-W12
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 140 × 80 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Ăn BAD-W13

In stock

7.100.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BAD-W13
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 180 × 60 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Ăn BAD-W14

In stock

2.700.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BAD-W14
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 120 × 70 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Ăn BAD-W15

In stock

6.600.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BAD-W15
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 80 × 80 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Ăn BAD-W16

In stock

4.100.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BAD-W16
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 140 × 80 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Ăn BAD-W17

In stock

16.900.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BAD-W17
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 220 × 90 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Ăn BAD-W18

In stock

4.200.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BAD-W18
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 160 × 90 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Đồ Nội Thất Gỗ Công Nghiệp, Gỗ Tự Nhiên Cao Cấp, Giá Rẻ

Thi công đồ nội thất gỗ là một trong những xu hướng thi công nhà ở phổ biến nhất hiện nay. Không chỉ mang lại không gian sống đầy đủ, tiện nghi mà sử dụng đồ gỗ nội thất còn giúp tiết kiệm chi phí, thời gian hiệu quả. Đây cũng chính là ưu điểm vượt trội mà loại vật liệu nội thất này đem lại. Vậy đồ gỗ nội thất công nghiệp, đồ nội thất gỗ tự nhiên là gì? Có những mẫu nào? Ưu và nhược điểm ra sao? Cùng với nội thất TinHome đi tìm hiểu ngay thông qua bài viết dưới đây.

Đồ Nội Thất Gỗ Cao Cấp Là Gì?

Nội thất gỗ cao cấp sẽ chia thành 2 loại là nội thất đồ gỗ tự nhiên và công nghiệp nội thất cao cấp. Các sản phẩm đồ gỗ nội thất này được hiểu đơn giản là những vật dụng cơ bản như bàn ăn, bàn học, giường ngủ,… quen thuộc, gắn liền với đời sống hằng ngày.

Đồ Nội Thất Gỗ Công Nghiệp, Gỗ Tự Nhiên Cao Cấp, Giá Rẻ

Nội thất gỗ được sử dụng rộng rãi trong không gian sống

Nội thất gỗ ngày càng được yêu thích và ưu tiên để sử dụng cho việc trang trí nội thất nhà ở, đặc biệt là thiết kế nội thất chung cư. Gỗ công nghiệp là loại gỗ sử dụng keo hoặc hóa chất kết hợp với gỗ vụn để tạo thành một tấm gỗ. Đồ gỗ nội thất được làm từ các nguyên liệu tái sinh, ngọn cành của cây gỗ tự nhiên nên loại gỗ này sở hữu các ưu điểm của nội thất gỗ tự nhiên nhưng lại có giá thành rẻ hơn rất nhiều.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Các sản phẩm đồ nội thất được làm từ gỗ cao cấpcó độ bền cao, chắc chắn, mang lại hiệu quả thẩm mỹ tốt. Việc ứng dụng loại gỗ này vào các công trình không gian sống như nhà ở, văn phòng, khách sạn càng tăng thêm tính sang trọng, hiện đại.

Tại Sao Đồ Nội Thất Gỗ Được Yêu Thích?

Sở dĩ đồ gỗ nội thất được ứng dụng rộng rãi trong việc thi công các công trình nhà ở, khách sạn, văn phòng là vì nó có nhiều ưu điểm vượt trội.

1/ Nội Thất Gỗ Độ Bền Cao

Đồ gỗ nội thất gỗ cao cấp được tạo nên từ vụn của gỗ tự nhiên kết hợp với keo, phụ gia, chất chống mối mọt,… sau đó trải qua quá trình nén ép dưới áp suất cao nên khả năng chống cong vênh, mối mọt, ẩm mốc tốt.

2/ Nội Thất Gỗ Đa Dạng Mẫu Mã

Các sản phẩm đồ nội thất gỗ hiện nay được phát triển mạnh mẽ nên có rất nhiều kiểu dáng đẹp như đồ gỗ bo cong, gỗ bọc đệm, gỗ bọc da, nội thất gỗ óc chó, gỗ dán veneer cao cấp,….Rất nhiều mẫu mã, màu sắc đẹp giúp bạn dễ dàng decor, trang trí nội thất cho ngôi nhà của mình

Đồ Nội Thất Gỗ Công Nghiệp, Gỗ Tự Nhiên Cao Cấp, Giá Rẻ

Đồ Nội thất Gỗ đa dạng mẫu mã, phù hợp với nhiều công trình

3/ Đồ Nội Thất Giá Rẻ, Đẹp, Tiết Kiệm Chi Phí

Các sản phẩm đồ nội thất gỗ giá rẻ hiện nay được gia công bằng máy móc, dây chuyền hiện đại, tiên tiến nên sản phẩm đạt được độ chính xác, nhanh và độ thẩm mỹ cao và giúp gia chủ giảm tải rất nhiều chi phí

Đồ Nội Thất Gỗ Công Nghiệp, Gỗ Tự Nhiên Cao Cấp, Giá Rẻ

Đồ gỗ nội thất giá rẻ tiết kiệm chi phí

4/ Thi Công Đồ Gỗ Nhanh Chóng

Đồ gỗ nội thất được gia công bằng quy trình sản xuất CNC, gia công tự độn nên qua trình thi công sản phẩm tại công trình sẽ nhanh chóng giúp gia chủ tiết kiệm thời gian. 

Sản Phẩm Đồ Nội Thất Gỗ Cao Cấp TinHome

TinHome là một trong những công ty thiết kế, thi công, xây dựng và trang trí đồ gỗ nội thất gỗ cao cấp uy tín nhất Việt Nam hiện nay. Chúng tôi cung cấp nhiều mẫu sản phẩm được làm từ nhiều chất liệu, mẫu mã và kích thước khác nhau để khách hàng dễ dàng lựa chọn. Tinhome chuyên thiết kế đồ nội thất, ngoại thất theo các phong cách kiến trúc hiện đại, biệt thự sân vườn, chung cư cao cấp,…

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Đồ Nội Thất Gỗ Công Nghiệp, Gỗ Tự Nhiên Cao Cấp, Giá Rẻ

Thiết kế và thi công nội thất đồ gỗ nổi bật tại nội thất TinHome

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và thi công nội thất đồ gỗ, TinHome cam kết về chất lượng sản phẩm cũng như độ uy tín của thương hiệu. Các sản phẩm luôn được bảo hành để đảm bảo chất lượng sử dụng, trải nghiệm tốt nhất. Bên cạnh đội ngũ nhân công dày dặn kinh nghiệm, tay nghề cao thì chúng tôi còn sở hữu nhiều ưu điểm như:

  • Tinhome có xưởng đồ gỗ riêng nên dễ quản lý chất lượng sản phẩm. Các loại gỗ được sử dụng cam kết về chất lượng, tuyệt đối không sử dụng gỗ kém chất lượng nên khách hàng có thể yên tâm.
  • Xưởng thi công và sản xuất trực tiếp, không qua bất cứ khâu trung gian nào nên cam kết giúp khách hàng tiết kiệm tối đa chi phí.
  • Tiến độ thực hiện nhanh chóng, bàn giao rõ ràng, đảm bảo công trình được hoàn tất đúng hạn đã ký trong hợp đồng.

Lời kết

Trên đây là những đặc tính, ưu điểm tuyệt vời của đồ nội thất gỗ đem lại cho không gian sống nhà bạn. Có thể nói, loại vật liệu này đã trở nên quá quen thuộc và là lựa chọn hàng đầu của rất nhiều gia đình. Đồ gỗ nội thất phù hợp với nhiều loại công trình khác nhau, có đa dạng về màu sắc, vân gỗ, kiểu dáng để bạn lựa chọn.

Tại TinHome, chúng tôi tự hào khi là đơn vị nhận thi công đồ nội thất gỗ óc chó cao cấp. Các mẫu sản phẩm bên TinHome.vn đều cam kết về chất lượng, tính thẩm mỹ, đảm bảo đem tới sự hài lòng tuyệt đối cho quý khách hàng. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào cần được giải đáp, đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay với TinHome nhé. Nhân viên của chúng tôi sẽ tư vấn và trả lời cho bạn nhanh nhất.