Hiển thị 1–18 của 44 kết quả

Kệ Sách

Kệ Sách TKS-W01

In stock

5.420.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TKS-W01
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 120 × 30 × 175 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Kệ Sách TKS-W02

In stock

1.450.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TKS-W02
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 120 × 24 × 120 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Kệ Sách TKS-W03

In stock

3.840.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TKS-W03
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 80 × 35 × 150 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Kệ Sách TKS-W04

In stock

840.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TKS-W04
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 60 × 24 × 156 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Kệ Sách TKS-W05

In stock

4.650.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TKS-W05
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 100 × 30 × 182 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Kệ Sách TKS-W06

In stock

5.285.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TKS-W06
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 120 × 30 × 175 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Kệ Sách TKS-W07

In stock

1.950.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TKS-W07
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 50 × 30 × 180 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Kệ Sách TKS-W08

In stock

4.100.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TKS-W08
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 90 × 40 × 180 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Kệ Sách TKS-W09

In stock

5.100.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TKS-W09
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 90 × 40 × 180 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Kệ Sách TKS-W10

In stock

220.500 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TKS-W10
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 40 × 1,7 × 60 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Kệ Sách TKS-W11

In stock

630.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TKS-W11
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 60 × 33 × 120 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Kệ Sách TKS-W12

In stock

474.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TKS-W12
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 60 × 24 × 156 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Kệ Sách TKS-W13

In stock

792.750 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TKS-W13
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 60 × 25 × 115 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Kệ Sách TKS-W14

In stock

428.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TKS-W14
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 60 × 35 × 150 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Kệ Sách TKS-W15

In stock

655.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TKS-W15
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 43 × 30 × 120 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Kệ Sách TKS-W16

In stock

95.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TKS-W16
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 31 × 17 × 41 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Kệ Sách TKS-W17

In stock

442.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TKS-W17
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 80 × 24 × 104 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Kệ Sách TKS-W18

In stock

79.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TKS-W18
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 45 × 17 × 30 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

150+ Mẫu Kệ Sách Gỗ Treo Tường Đẹp [SALE 50% + FREE SHIP]

Bạn đang tìm kiếm một giải pháp để giải quyết vấn đề lưu trữ sách của mình? Bạn muốn tìm kiếm một sản phẩm đẹp, tiện lợi và phù hợp với không gian sống của mình? Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới bạn những mẫu kệ sách gỗ treo tường đẹp, giá rẻ nhất.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Với hơn 150+ mẫu kệ sách treo tường đẹp, chắc chắn bạn sẽ tìm được sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. Các mẫu kệ sách treo tường ở công ty thiết kế nội thất TinHome sử dụng chất liệu gỗ cao cấp và thiết kế hiện đại, các mẫu kệ sách này không chỉ là một giải pháp lưu trữ tuyệt vời cho các tác phẩm yêu thích, mà còn là một phụ kiện trang trí đẹp mắt cho không gian sống của bạn.

Kệ sách là gì?

Kệ đựng sách là một sản phẩm nội thất quen thuộc và xuất hiện nhiều trong không gian sống. Đặc biệt, nếu bạn là người yêu thích đọc sách, sưu tầm sách thì chắc chắn không thể nào thiếu em đồ nội thất này được. Việc sở hữu cho mình các mẫu kệ sách đẹp không chỉ giúp bạn sắp xếp không gian gọn gàng mà còn có thể dùng để trang trí căn nhà thêm ấm cúng.

Mẫu Kệ Sách Gỗ Treo Tường Đẹp

Mẫu Kệ Sách Gỗ Treo Tường Đẹp

Kệ sách còn có tên gọi là giá sách hoặc tủ sách. Công dụng của đồ nội thất này đó là lưu trữ, đựng sách, vở, tài liệu hoặc các đồ dùng khác như bình hoa, máy nghe nhạc…Chúng ta thường dễ dàng bắt gặp nhiều mẫu kệ sách đứng hoặc kệ sách để bàn ở trong thư viện, phòng học, phòng làm việc, phòng ngủ…

Cấu tạo của kệ sách

Các mẫu kệ sách truyền thống thường có cấu tạo gồm nhiều khung và các thanh ngang hay còn được gọi là đợt. Mỗi kệ sách sẽ được phân thành nhiều ngăn (tầng) và thường có chiều cao từ 25 – 35cm và chiều rộng từ 21 – 25cm.

Mẫu Kệ Sách Gỗ Treo Tường Đẹp

Cấu tạo của kệ sách

Nếu sử dụng kệ để sách ở văn phòng thường có chiều rộng lớn hơn vì các tệp tài liệu thường có kích thước lớn tương đương mẫu giấy A4. Ngoài ra, một số mẫu kệ sách đẹp được thiết kế thêm cánh cửa được làm bằng gỗ hoặc kính để bảo vệ sách khỏi bụi bẩn…

Các mẫu kệ sách gỗ treo tường đẹp và độc đáo 

Với mục đích giúp bạn tìm kiếm sản phẩm phù hợp nhất, chúng tôi đã tổng hợp danh sách các mẫu kệ sách gỗ treo tường đẹp được ưa chuộng nhất hiện nay. Hơn nữa, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi đặc biệt với mức giảm giá 50% và miễn phí vận chuyển.

Các mẫu kệ sách gỗ treo tường đẹp và độc đáo

Các mẫu kệ sách gỗ treo tường đẹp và độc đáo

Dưới đây là một số mẫu kệ sách gỗ treo tường đẹp được khách hàng ưa chuộng:

Mẫu kệ sách gỗ treo tường thiết kế đơn giản, gọn nhẹ với kích thước nhỏ gọn, phù hợp với không gian sống nhỏ

Các mẫu kệ sách gỗ treo tường đẹp và độc đáo

Các mẫu kệ sách gỗ treo tường đẹp và độc đáo

Mẫu kệ sách gỗ treo tường với thiết kế độc đáo, mang lại vẻ đẹp sang trọng và hiện đại cho không gian sống của bạn.

Các mẫu kệ sách gỗ treo tường đẹp và độc đáo 

Các mẫu kệ sách gỗ treo tường đẹp và độc đáo

Mẫu kệ sách gỗ treo tường với kích thước lớn, cung cấp đủ không gian lưu trữ cho các tác phẩm yêu thích của bạn.

Các mẫu kệ sách gỗ treo tường đẹp và độc đáo 

Các mẫu kệ sách gỗ treo tường đẹp và độc đáo

Mẫu kệ sách gỗ treo tường với thiết kế tối giản, mang đến sự thanh lịch và đơn giản cho không gian sống của bạn.

Các mẫu kệ sách gỗ treo tường đẹp và độc đáo 

Các mẫu kệ sách gỗ treo tường đẹp và độc đáo

Ngoài ra các kệ sách gỗ còn được thiết kế theo nhiều cấu trúc khác nhau, vô cùng đa dạng:

1/ Kệ sách gỗ tường

Kệ sách gỗ tường là một trong những mẫu kệ sách phổ biến nhất, được thiết kế để đặt trên tường với độ cao và chiều dài linh hoạt. Kệ sách gỗ tường thường có thiết kế đơn giản và hiện đại, phù hợp với nhiều không gian sống khác nhau.

2/ Kệ sách gỗ đứng

Kệ sách đứng là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn tận dụng không gian trống trong phòng để trưng bày sách. Mẫu kệ sách gỗ này có thiết kế đứng với nhiều tầng và kích thước khác nhau, giúp bạn sắp xếp sách một cách dễ dàng và tiện lợi.

3/ Kệ sách gỗ dạng hộp

Kệ sách gỗ dạng hộp là một trong những mẫu kệ sách gỗ độc đáo và thú vị. Với thiết kế dạng hộp vuông hoặc chữ nhật, kệ sách này giúp bạn tận dụng không gian trống trên tường một cách hiệu quả và trưng bày sách một cách độc đáo.

4/ Kệ sách gỗ xoắn ốc

Kệ sách gỗ xoắn ốc là một mẫu kệ sách gỗ độc đáo và nổi bật với thiết kế vòng xoắn ốc đẹp mắt. Mẫu kệ này thường được chế tác từ gỗ tự nhiên và được sơn phủ bóng, giúp tạo ra một vẻ đẹp độc đáo và sang trọng.

5/ Kệ sách gỗ treo tường

Kệ sách gỗ treo tường là một lựa chọn phù hợp cho những ai muốn tận dụng không gian trên tường một cách hiệu quả. Mẫu kệ này được thiết kế treo trên tường với nhiều tầng và kích thước khác nhau, giúp bạn sắp xếp sách một cách tiện lợi và dễ dàng truy cập đến chúng.

Các mẫu kệ sách gỗ treo tường đẹp và độc đáo 

Các mẫu kệ sách gỗ treo tường đẹp và độc đáo

Ngoài những mẫu kệ sách gỗ truyền thống, hiện nay còn có nhiều mẫu kệ sách gỗ được thiết kế độc đáo. Nó trông sáng tạo hơn để phù hợp với nhiều phong cách trang trí phòng khác nhau. Ví dụ như mẫu kệ sách gỗ có khung kim loại đen. Một số kệ sách gỗ còn được thiết kế để trang trí cho những không gian nhỏ hẹp, chẳng hạn như phòng ngủ hay phòng làm việc.

Các mẫu kệ sách gỗ treo tường còn được thiết kế với nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau, phù hợp với nhiều phong cách trang trí khác nhau. Ví dụ như mẫu kệ sách gỗ treo tường màu trắng tinh khôi, mẫu kệ sách gỗ treo tường màu đen tối giản, mẫu kệ sách gỗ treo tường màu nâu tự nhiên hay mẫu kệ sách gỗ treo tường màu xanh dương dịu nhẹ.

Tại sao bạn nên sử dụng kệ sách gỗ treo tường?

Kệ sách treo tường là giải pháp lưu trữ sách tối ưu cho những người yêu sách. Nhờ vào kệ sách gỗ, bạn có thể giữ gìn những cuốn sách yêu thích của mình một cách an toàn và dễ dàng truy cập đến chúng bất cứ khi nào bạn muốn.

Nếu bạn có quá nhiều sách thì đây là giải pháp tuyệt vời giúp căn phòng thêm gọn gàng. Đây là một sản phẩm thông minh và tiện ích, giúp bạn tiết kiệm diện tích. Nó còn giúp tạo ra một không gian sống sáng tạo và độc đáo.

Đặc điểm nổi bật của kệ sách treo tường là tính linh hoạt và tiết kiệm diện tích. Bạn có thể treo kệ sách lên tường, trên cửa sổ, bất kỳ vị trí nào khác trong căn phòng mà bạn muốn. Bạn sẽ không cần phải dành ra nhiều diện tích trống để đặt kệ sách. 

Ngoài ra, kệ sách treo tường được thiết kế với nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau. Nó phù hợp với nhiều phong cách trang trí khác nhau. Bạn có thể tìm thấy các mẫu kệ sách treo tường với phong cách hiện đại. Phong cách tối giản, vintage hay thậm chí là hoàn toàn tùy chỉnh theo sở thích của bạn.

Các mẫu kệ sách gỗ treo tường đẹp cũng được sản xuất từ những loại gỗ cao cấp. Đó có thể là gỗ sồi, gỗ cao su, gỗ thông hay gỗ tần bì. Chất liệu gỗ tự nhiên, bền bỉ và an toàn cho sức khỏe là một đặc điểm quan trọng của kệ sách treo tường.

Chất liệu gỗ này giúp sản phẩm bền đẹp và chắc chắn hơn. Cùng với vẻ đẹp tự nhiên và ấm áp cho không gian sống của bạn.

Với thiết kế thông minh và tiện ích, kệ sách treo tường cũng có khả năng lưu trữ và trưng bày các vật dụng trang trí. Bạn có thể trưng bày các hình ảnh, hoa văn, đồ thủ công mỹ nghệ, và nhiều hơn thế nữa. Việc kết hợp giữa lưu trữ sách và trang trí giúp không gian sống của bạn trở nên đẹp mắt hơn.

Voucher Giảm 50% Kệ Sách & FreeShip TPHCM

Với chương trình khuyến mãi đặc biệt của chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội sở hữu các mẫu kệ sách gỗ treo tường đẹp với mức giá rất hấp dẫn. Hơn nữa, việc miễn phí vận chuyển sẽ giúp bạn tiết kiệm được chi phí đáng kể.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm để trưng bày sách yêu thích của mình và tạo nên một không gian sống sáng tạo thì việc lấy voucher SALE 50% bạn sẽ được giảm giá đáng kể khi mua bất kỳ sản phẩm kệ sách treo tường nào. Đây là cơ hội để bạn sở hữu một sản phẩm chất lượng với giá cực kỳ hấp dẫn.

Ngoài ra, chương trình freeship cũng là một ưu đãi vô cùng hấp dẫn dành cho bạn. Với freeship, bạn sẽ được miễn phí vận chuyển sản phẩm đến tận nhà. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí khi mua hàng online. Bạn có thể thoải mái lựa chọn sản phẩm mà mình yêu thích và nhận được nó một cách tiện lợi nhất.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

TinHome – Cửa hàng bán kệ sách treo tường đẹp chất lượng

Ngày nay, các loại kệ sách treo tường, kệ sách đứng,…đang được ưu tiên và sử dụng rất nhiều. Các đồ nội thất gỗ công nghiệp là như tủ quần áo, bàn làm việc, bàn giám đốc, bàn học, tủ kệ trang trí, kệ sách treo tường là những vật dụng không thể thiếu trong mỗi ngôi nhà.

Hoặc quý khách có thể liên hệ với TinHome để nhận hỗ trợ qua các kênh liên hệ sau:

  • Số Điện Thoại: (+84) 908 391 297
  • Zalo: 0939 648 099
  • Telegram: 0939 648 099
  • Email: tinhomevn@gmail.com