Hiển thị 1–18 của 29 kết quả

Tủ Đựng Hồ Sơ

Tủ Đựng Hồ Sơ THS-W01

In stock

3.000.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: THS-W01
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 60 × 40 × 200 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Đựng Hồ Sơ THS-W02

In stock

4.400.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: THS-W02
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 80 × 40 × 200 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Đựng Hồ Sơ THS-W03

In stock

4.500.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: THS-W03
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 80 × 40 × 200 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Đựng Hồ Sơ THS-W04

In stock

2.500.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: THS-W04
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 80 × 40 × 120 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Đựng Hồ Sơ THS-W05

In stock

2.500.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: THS-W05
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 80 × 40 × 120 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Đựng Hồ Sơ THS-W07

In stock

4.000.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: THS-W07
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 120 × 40 × 120 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Đựng Hồ Sơ THS-W08

In stock

5.400.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: THS-W08
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 160 × 40 × 128 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Đựng Hồ Sơ THS-W09

In stock

2.500.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: THS-W09
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 120 × 40 × 88 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Đựng Hồ Sơ THS-W10

In stock

1.700.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: THS-W10
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 80 × 40 × 80 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Đựng Hồ Sơ THS-W11

In stock

10.900.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: THS-W11
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 210 × 40 × 200 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Đựng Hồ Sơ THS-W12

In stock

1.700.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: THS-W12
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 800 × 400 × 800 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Đựng Hồ Sơ THS-W13

In stock

10.550.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: THS-W13
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 1970 × 400 × 1980 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Đựng Hồ Sơ THS-W14

In stock

4.100.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: THS-W14
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 80 × 40 × 200 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Đựng Hồ Sơ THS-W15

In stock

3.800.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: THS-W15
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 120 × 40 × 120 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Đựng Hồ Sơ THS-W16

In stock

10.900.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: THS-W16
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 210 × 40 × 200 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Đựng Hồ Sơ THS-W17

In stock

Lựa chọn các tùy chọn
SKU: THS-W17
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 80 × 40 × 120 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Đựng Hồ Sơ THS-W18

In stock

11.200.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: THS-W18
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 200 × 40 × 200 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Đựng Hồ Sơ THS-W19

In stock

12.700.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: THS-W19
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 240 × 40 × 200 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Tài Liệu Giám Đốc, Tủ Đựng Hồ Sơ Văn Phòng Đẹp Giá Rẻ

Trong môi trường văn phòng hiện đại, tủ đựng hồ sơ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc tổ chức và bảo quản tài liệu, hồ sơ của công ty. Với sự đa dạng về mẫu mã và chất liệu phong phú, những tủ đựng văn phòng không chỉ có tính thực tiễn mà còn trở thành một phần không thể thiếu trong việc trang trí và nâng cao thẩm mỹ cho không gian làm việc hằng ngày. Hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây từ nội thất TinHome để có thêm nhiều thông tin chi tiết hữu ích nhé!

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Tủ đựng hồ sơ là gì?

Tủ đựng hồ sơ là nội thất đặc biệt trong môi trường văn phòng, giúp lưu trữ và bảo quản các tài liệu, hồ sơ quan trọng. Chúng không chỉ đơn thuần là một tủ, mà còn là nơi tổ chức và bảo vệ các tài liệu như hợp đồng, báo cáo, biên bản, hồ sơ nhân viên và các giấy tờ khác liên quan đến hoạt động của công ty. 

Tủ Tài Liệu Giám Đốc, Tủ Đựng Hồ Sơ Văn Phòng Đẹp Giá Rẻ

Thiết kế tủ hồ sơ đen – trắng mạnh mẽ

Tủ hồ sơ thường có nhiều ngăn, kệ và hộp chứa, giúp sắp xếp các tài liệu theo thứ tự và truy cập dễ dàng khi cần thiết. Chúng là “người đồng hành” góp phần tạo ra không gian làm việc gọn gàng, tiện ích và hiệu quả trong việc quản lý tài liệu văn phòng.

Tham khảo các loại tủ đựng văn phòng theo chất liệu

Sự đa dạng về chất liệu của tủ đựng hồ sơ mang đến một loạt các lựa chọn cho không gian văn phòng. Từ gỗ tự nhiên tới kim loại và nhựa cao cấp, mỗi chất liệu đều mang đến những ưu điểm và phong cách riêng. 

Tủ hồ sơ gỗ mang lại vẻ đẹp ấm cúng và chất lượng bền bỉ. Trong khi đó, tủ kim loại được đánh giá cao về tính chắc chắn và bảo mật. Những tủ nhựa lại nhẹ nhàng, dễ di chuyển và chống ẩm tốt. Ngoài ra, còn có tủ kính tạo điểm nhấn sang trọng và hiện đại. Với sự đa dạng chất liệu như vậy, người dùng có thể dễ dàng lựa chọn tủ đựng hồ sơ phù hợp với phong cách và nhu cầu của mình, tạo nên không gian văn phòng thẩm mỹ và tiện nghi.

Tủ Tài Liệu Giám Đốc, Tủ Đựng Hồ Sơ Văn Phòng Đẹp Giá Rẻ

Mẫu tủ hồ sơ gỗ công nghiệp 2m4 nhiều ngăn chứa

1/ Thông dụng với mẫu tủ sắt đựng hồ sơ nhiều màu sắc

Mẫu tủ sắt đựng hồ sơ là lựa chọn phổ biến trong việc trang trí không gian văn phòng. Thay vì chỉ có màu sắc truyền thống như xám hoặc trắng, các tủ sắt đựng hồ sơ hiện nay được thiết kế với một loạt màu sắc đa dạng để phù hợp với phong cách và thẩm mỹ của mỗi công ty. Có thể tìm thấy các mẫu tủ văn phòng có màu sắc tươi sáng như xanh dương, đỏ, vàng, cam, hoặc xanh lá cây. Những tủ tài liệu văn phòng nhiều màu sắc không chỉ mang lại tính thẩm mỹ mà còn tạo điểm nhấn và sự sống động cho không gian làm việc. Điều này giúp tạo ra một môi trường làm việc sáng tạo, độc đáo và đồng thời tạo sự phấn khích cho nhân viên.

Tủ Tài Liệu Giám Đốc, Tủ Đựng Hồ Sơ Văn Phòng Đẹp Giá Rẻ

Cải tiến màu sắc trong thiết kế tủ hồ sơ giá rẻ chất liệu sắt

Ngoài ra, việc có một loạt màu sắc khác nhau cũng giúp phân biệt và phân loại các tủ đựng hồ sơ theo mục đích sử dụng. Ví dụ, một màu sắc có thể được sử dụng cho tủ để hồ sơ khách hàng, một màu khác cho tủ văn phòng cho nhân viên và một màu khác nữa cho tủ lưu trữ các tài liệu quan trọng của công ty. Điều này giúp tăng cường sự tổ chức và truy cập dễ dàng vào các tài liệu cần thiết.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

2/ Mẫu tủ tài liệu giám đốc bằng gỗ sang trọng

Tủ gỗ đựng hồ sơ là một lựa chọn tuyệt vời để tạo nên không gian làm việc đẳng cấp và tinh tế. Với chất liệu gỗ tự nhiên cao cấp như gỗ sồi, gỗ tràm, hoặc gỗ óc chó, gỗ công nghiệp mỗi mẫu tủ tài liệu giám đốc mang đến sự sang trọng và độ bền lâu dài.

Các mẫu tủ giám đốc gỗ thường có thiết kế đẹp mắt và chất lượng tốt. Chúng có các ngăn kéo và kệ rộng rãi để lưu trữ và sắp xếp các tài liệu theo thứ tự. Ngoài ra, tủ hồ sơ gỗ còn được chế tạo với những chi tiết tỉ mỉ và hoàn thiện tinh tế, tạo nên sự tinh tế và đẳng cấp cho không gian làm việc.

Tủ Tài Liệu Giám Đốc, Tủ Đựng Hồ Sơ Văn Phòng Đẹp Giá Rẻ

Đẳng cấp cùng mẫu tủ văn phòng gỗ tự nhiên sang trọng

Tủ đựng hồ sơ văn phòng không chỉ là một nơi để lưu trữ và bảo quản tài liệu, mà còn là một phần không thể thiếu trong việc trang trí nội thất văn phòng. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp tự nhiên của gỗ và thiết kế đẳng cấp tạo nên một không gian làm việc chuyên nghiệp và lịch sự, phù hợp với vai trò của giám đốc trong công ty.

3/ Mẫu tủ nhựa đựng hồ sơ giá rẻ

Tủ đựng hồ sơ bằng nhựa là sự lựa chọn hàng đầu khi bạn đang tìm kiếm tủ văn phòng giá rẻ nhất trên thị trường hiện nay. Chúng không chỉ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về không gian và sức chứa, mà còn mang đến sự tiết kiệm về giá thành.

Tủ Tài Liệu Giám Đốc, Tủ Đựng Hồ Sơ Văn Phòng Đẹp Giá Rẻ

Dễ dàng tìm kiếm tủ văn phòng giá rẻ từ nhựa

Với sự đa dạng về kích thước, màu sắc và thiết kế, bạn có thể dễ dàng tìm thấy mẫu tủ nhựa đựng hồ sơ phù hợp với phong cách nội thất của văn phòng. Tủ cũng đảm bảo mang đến sự tiện lợi, linh hoạt và kinh tế trong việc tổ chức và lưu trữ tài liệu văn phòng một cách hiệu quả.

4/ Thiết kế tủ đựng hồ sơ với chất liệu thép sơn tĩnh điện cao cấp

Nếu bạn muốn lưu trữ tài liệu văn phòng một cách an toàn và dễ dàng sắp xếp, thì tủ tài liệu bằng thép là lựa chọn rất tuyệt vời. Chúng được làm bằng thép và được sơn tĩnh điện, đảm bảo độ bền cao và chống ăn mòn tuyệt đối.

Tủ Tài Liệu Giám Đốc, Tủ Đựng Hồ Sơ Văn Phòng Đẹp Giá Rẻ

Mẫu tủ thép tĩnh đẹp được bán chạy nhất tại TinHome

Tủ tài liệu văn phòng thép đặc biệt có sức chứa rất lớn, có nhiều ngăn và kệ để bạn có thể sắp xếp và tìm kiếm tài liệu một cách dễ dàng hơn. Với nhiều không gian để lưu trữ, tủ thép giúp cho văn phòng trông ngăn nắp, gọn gàng và tăng giá trị thẩm mỹ. 

Khác với những tủ hồ sơ gỗ truyền thống, tủ thép có thiết kế hiện đại và chuyên nghiệp. Với nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau, bạn có thể tìm được tủ thép phù hợp với phong cách trang trí của mình.

5. Thiết kế tủ văn phòng mặt kính hiện đại

Một trong những ưu điểm nổi bật của tủ văn phòng mặt kính là khả năng tạo cảm giác rộng rãi và sáng tỏ. Mặt kính trong suốt cho phép ánh sáng tự nhiên lọt vào và lan tỏa khắp không gian, tạo cảm giác mở rộng và thoáng đãng. Điều này cũng giúp tăng cường sự tương tác giữa các thành viên trong văn phòng và tạo ra một môi trường làm việc mở và giao tiếp tốt hơn.

Tủ Tài Liệu Giám Đốc, Tủ Đựng Hồ Sơ Văn Phòng Đẹp Giá Rẻ

Mặt kính trong suốt dễ dàng tìm kiếm tài liệu

Ngoài ra, tủ văn phòng mặt kính còn thể hiện tính thẩm mỹ cao. Với sự kết hợp giữa kính và các vật liệu khác như gỗ, kim loại hay nhựa, tủ mặt kính có thể có thiết kế đa dạng và độc đáo. Có thể tùy chọn màu sắc, kiểu dáng và họa tiết phù hợp với phong cách trang trí và cá nhân hóa không gian văn phòng.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

99+ mẫu tủ đựng hồ sơ được ưa chuộng nhất năm 2023

Năm 2023, có một số mẫu tủ đựng hồ sơ rất được ưa chuộng vì tính tiện dụng và thiết kế hiện đại của chúng. Những tủ này đã được tạo ra để đáp ứng nhu cầu lưu trữ và sắp xếp tài liệu một cách hiệu quả trong các văn phòng, cơ quan và không gian làm việc cá nhân. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp lưu trữ hồ sơ tiện lợi và đẹp mắt, các mẫu tủ này là sự lựa chọn tuyệt vời. Hãy cùng khám phá các mẫu tủ đựng hồ sơ đa chức năng, tủ cánh mở và các loại tủ khác ngay bên dưới đây:

Tủ Tài Liệu Giám Đốc, Tủ Đựng Hồ Sơ Văn Phòng Đẹp Giá Rẻ

Tay kéo được thiết kế ngang dễ dàng sử dụng

1/ Mẫu tủ hồ sơ thấp 4 cánh nhỏ gọn

Tủ hồ sơ thấp 4 cánh nhỏ gọn là một đề xuất sử dụng cho không gian văn phòng vừa và nhỏ. Với kích thước phổ biến, tủ này thường có chiều cao khoảng 80-100cm, rộng từ 80cm đến 1m2. Dòng tủ này được thiết kế với 4 cánh, mỗi cánh có thể có ngăn riêng hoặc kệ để tăng tính tiện dụng và tổ chức.

Tủ Tài Liệu Giám Đốc, Tủ Đựng Hồ Sơ Văn Phòng Đẹp Giá Rẻ

Mẫu tủ để hồ sơ tinh gọn cho góc phòng làm việc

Kích thước nhỏ gọn giúp tủ dễ dàng được đặt ở các không gian hạn chế, như góc tường hoặc gần bàn làm việc Mặc dù có kích thước nhỏ, tủ hồ sơ thấp vẫn cung cấp khả năng lưu trữ đáng kể. Bạn có thể sắp xếp các hồ sơ, tài liệu, và văn bản theo từng ngăn riêng biệt để dễ dàng tìm kiếm và truy cập thông tin cần thiết.

2/ Tủ tài liệu giám đốc không cánh

Tủ tài liệu giám đốc không cánh là một loại tủ để trưng bày và lưu trữ tài liệu, văn phòng phẩm của giám đốc. Đặc điểm của tủ này là không có cánh mở, thường được thiết kế với nhiều ngăn kéo hoặc mở rộng, tiện lợi trong việc sắp xếp và tìm kiếm tài liệu cần thiết.

Tủ Tài Liệu Giám Đốc, Tủ Đựng Hồ Sơ Văn Phòng Đẹp Giá Rẻ

Tu dung ho so thiết kế không ngăn kéo

Tủ tài liệu giám đốc không cánh thường được làm từ các chất liệu chắc chắn như gỗ tự nhiên hoặc gỗ công nghiệp, có độ bền cao và được trang trí bằng các mẫu hoa văn, đường nét tinh xảo để tôn lên vẻ sang trọng, hiện đại của văn phòng giám đốc.

3/ Mẫu tủ đựng hồ sơ ngăn kéo mini nhỏ gọn, tiện lợi

Được thiết kế với kích thước nhỏ gọn, chiều cao chỉ khoảng một mét, tủ đựng hồ sơ ngăn kéo mini này thật sự là một sản phẩm rất tiện lợi cho việc lưu trữ và sắp xếp tài liệu phù hợp với những không gian nhỏ hẹp, kể cả trong nhà riêng hay văn phòng. 

Tủ Tài Liệu Giám Đốc, Tủ Đựng Hồ Sơ Văn Phòng Đẹp Giá Rẻ

Linh hoạt với mẫu tủ gỗ đựng hồ sơ di động

Điểm nổi bật của sản phẩm là các ngăn kéo có thể tháo rời dễ dàng giúp bạn dễ dàng xếp chồng, sắp xếp tài liệu sao cho gọn gàng và tiện lợi trong quá trình thao tác. Chất liệu gỗ sơn PU tạo nên độ bền cao và màu sắc đẹp mắt, phù hợp với nhiều không gian và phong cách sử dụng khác nhau. Với mức giá thân thiện với người tiêu dùng, sản phẩm này thực sự đáng để bạn sở hữu.

Tủ Tài Liệu Giám Đốc, Tủ Đựng Hồ Sơ Văn Phòng Đẹp Giá Rẻ

Phong cách thiết kế tu van phong hiện đại cửa kéo ngang

4/ Tủ tài liệu Locker chứa đồ dùng cá nhân 

Tủ Locker là một sản phẩm lưu trữ đồ dùng cá nhân, tài liệu văn phòng, hồ sơ công ty và các vật dụng khác. Tủ thường được chế tạo từ chất liệu thép sơn tĩnh điện, gồm nhiều khối, mỗi khối có nhiều khoang cánh trượt liên kết với nhau. Mỗi khoang có khóa của riêng nên đảm bảo sự an toàn khi sử dụng.

Tủ Tài Liệu Giám Đốc, Tủ Đựng Hồ Sơ Văn Phòng Đẹp Giá Rẻ

Hình ảnh minh họa về ứng dụng của tủ locker

Để tạo thêm sự sinh động, ở mỗi ngăn trong tủ Locker bạn có thể cá nhân hóa theo ý thích bằng việc gắn những bức ảnh, ghi chú nhắn nhủ hoặc thậm chí là dán những hình vẽ yêu thích lên cánh tủ để tạo ấn tượng riêng.

5/ Tủ tài liệu 2m cho không gian rộng

Chiếc tủ đựng hồ sơ lớn với 2m  thực sự là một “kho lưu trữ” tuyệt vời. Bạn có thể chứa được rất nhiều tài liệu và đồ dùng trong đó. Bất kể là sách, tập tin, hồ sơ hay thậm chí những vật phẩm lớn hơn, như máy tính xách tay hay máy in, tất cả đều có chỗ đứng riêng trong tủ này.

Không chỉ có sức chứa “khủng”, mẫu tủ này còn giúp cải thiện sự tổ chức trong không gian văn phòng. Với 6 hoặc 8 cánh riêng biệt, bạn có thể sắp xếp và phân loại tài liệu theo từng ngăn khác nhau giúp dễ dàng phân loại mục đích sử dụng.

Tủ Tài Liệu Giám Đốc, Tủ Đựng Hồ Sơ Văn Phòng Đẹp Giá Rẻ

Kệ trang trí kết hợp tủ hồ sơ gỗ công nghiệp

Ưu điểm của tủ đựng hồ sơ 

Tủ đựng hồ sơ là giải pháp lưu trữ tài liệu tiện lợi, đảm bảo an toàn và bảo mật cho các tổ chức và doanh nghiệp. Với thiết kế tối ưu và khả năng lưu trữ nhiều tài liệu trong một địa điểm giúp tiết kiệm không gian và giúp quản lý tài liệu trở nên dễ dàng hơn.

Bằng cấu trúc kim loại chắc chắn và khóa an toàn, tủ văn phòng bảo vệ tài liệu khỏi mất mát hoặc trộm cắp. Việc giám sát và kiểm soát quyền truy cập tài liệu cũng được đảm bảo nhờ tính bảo mật cao của tủ.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Tủ Tài Liệu Giám Đốc, Tủ Đựng Hồ Sơ Văn Phòng Đẹp Giá Rẻ

Một mẫu tu van phong đa năng khác cho văn phòng 40m2

Ngoài ra, tủ đựng đựng hồ sơ được thiết kế để giữ gìn tài liệu và giảm thiểu sự hư tổn do bụi, ẩm ướt hoặc thời gian gây ra. Với nhiều kích thước và kiểu dáng khác nhau, nó phù hợp với mọi môi trường văn phòng, từ các văn phòng nhỏ đến các tòa nhà lớn.

Những lý do nên mua tủ đựng hồ sơ tại TinHome

Nếu bạn đang cần mua tủ tài liệu văn phòng với giá tốt và chất lượng đảm bảo, hãy tìm đến những địa chỉ uy tín nhất để đảm bảo sự hài lòng. Tại Việt Nam, hiện đang có rất nhiều nhà phân phối nội thất với hàng ngàn mẫu tủ để bạn tham khảo. Tuy nhiên, nếu bạn là một công ty đang cần mua các tủ đựng hồ sơ, TinHome sẽ là địa chỉ đáng tin cậy và chất lượng nhất dành cho bạn. Với hàng ngàn khách hàng đã lựa chọn và tin tưởng, TinHome tự tin là sự lựa chọn hàng đầu cung cấp nội thất tại Việt Nam.

Tủ Tài Liệu Giám Đốc, Tủ Đựng Hồ Sơ Văn Phòng Đẹp Giá Rẻ

TinHome đáp ứng đa dạng sản phẩm chất lượng

Mọi mẫu tủ của TinHome đều được thiết kế và sản xuất trực tiếp để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi cam kết mẫu mã đa dạng và phong cách riêng biệt, phù hợp với mọi không gian và nhu cầu sử dụng.

Bên cạnh đó, TinHome còn có chính sách thiết kế và sản xuất tủ số lượng lớn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng. Mọi chính sách, quy định và quy tắc ứng xử trong kinh doanh của chúng tôi đều được thiết lập với mục đích phục vụ khách hàng tốt nhất. Hãy liên hệ với TinHome ngay khi bạn có nhu cầu mua tủ hồ sơ để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Các dịch vụ cung cấp nổi bật tại TinHome

Tinhome – Một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và thi công nội thất, mang đến những dịch vụ tối ưu giúp khách hàng tạo ra những không gian sống và làm việc độc đáo và đáng nhớ. 

1/ Tư vấn và hỗ trợ thiết kế miễn phí

Với đam mê và tận tâm đặt lên hàng đầu và mong muốn giúp khách hàng có thể tiết kiệm chi phí và thời gian khi lựa chọn thiết kế, sản phẩm nội, ngoại thất. Tinhome chúng tôi sẵn sàng cung cấp đến quý khách các dịch vụ tư vấn thiết kế miễn phí đảm bảo đáp ứng tất cả các yêu cầu về phong cách, sở thích và phong thủy.

Trong quá trình thiết kế, khách hàng có thể thoải mái điều chỉnh ý tưởng thiết kế của mình sao cho phù hợp với mong muốn của bản thân. Đội ngũ nhân viên TinHome sẽ cố gắng sửa chữa và cam kết đưa ra giải pháp tối ưu và hài lòng nhất cho khách hàng.

2/ Dịch vụ thi công trọn gói tiện lợi

Dịch vụ thi công trọn gói của TinHome được cung cấp bởi đội ngũ nhân công chuyên nghiệp và được đào tạo theo các tiêu chuẩn cao nhất với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ thi công nội thất.

Để đảm bảo sự chính xác và tiết kiệm thời gian trong quá trình thi công, chúng tôi sử dụng các máy móc tiên tiến nhập khẩu từ các quốc gia phát triển như châu Âu, với công nghệ 4.0 đang là xu thế mới nhất hiện nay. Các thiết bị này giúp cho quá trình thi công được thực hiện nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và đạt được độ chính xác cao nhất.

Chúng tôi cam kết sẽ luôn cập nhật các xu hướng mới nhất trong lĩnh vực thiết kế và thi công nội thất, từng bước tiên phong với ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm mang lại cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất. 

3/ Cung cấp đa dạng trang thiết bị nội – ngoại thất

Ngoài ra, Tin home còn cung cấp đa dạng các sản phẩm trang thiết bị nội thất và ngoại thất, đáp ứng nhu cầu và phong cách của từng gia đình hoặc công ty. Trong danh mục sản phẩm của chúng tôi, quý khách có thể tìm thấy các mẫu sofa, kệ tivi, bàn ăn, giường ngủ, tủ quần áo, tủ sách, ghế công thái học, đèn trang trí, v.v….

Các sản phẩm nội thất được thiết kế và gia công với các chất liệu chất lượng cao, đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ cho từng sản phẩm. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm ngoại thất như bàn ghế sân vườn, hàng rào, cây xanh trang trí và các sản phẩm phụ kiện ngoại thất khác, giúp quý khách trang trí ngoại thất hoàn hảo phù hợp với xu hướng thị trường và nhu cầu của khách hàng.

Với tiêu chí “chất lượng – giá cả hợp lý – uy tín”, Tin Home cam kết mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, thiết kế đẹp mắt, phù hợp với sở thích và phong cách của từng khách hàng.

Đội ngũ chuyên viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp tất cả các thắc mắc của quý khách về mọi sản phẩm và gói dịch vụ mà quý khách quan tâm. Gọi ngay vào hotline 0908.391.297 – 0939.648.099 hoặc truy cập website của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết và tư vấn miễn phí.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Kết luận

Chúng tôi rất vui khi có cơ hội chia sẻ thông tin về tủ đựng hồ sơ với các bạn. Hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về ưu điểm và tính năng của sản phẩm này trong việc quản lý và bảo quản các văn bản, hồ sơ quan trọng của mình.