Hiển thị 1–18 của 20 kết quả

Ghế Thư Giãn

Ghế Thư Giãn Gỗ GTG-W01

In stock

1.690.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GTG-W01
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 90 × 66 × 90 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Ghế Thư Giãn GTG-W02

In stock

2.560.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GTG-W02
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 75 × 88 × 90 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Ghế Thư Giãn GTG-W03

In stock

1.270.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GTG-W03
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 92 × 75 × 76 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Ghế Thư Giãn GTG-W04

In stock

1.650.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GTG-W04
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 85 × 72 × 92 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Ghế Thư Giãn GTG-W05

In stock

2.200.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GTG-W05
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 90 × 66 × 90 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Ghế Thư Giãn GTG-W06

In stock

5.670.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GTG-W06
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 85 × 72 × 92 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Ghế Thư Giãn GTG-W07

In stock

5.530.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GTG-W07
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 85 × 75 × 85 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Ghế Thư Giãn GTG-W08

In stock

5.950.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GTG-W08
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 100 × 100 × 90 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Ghế Thư Giãn GTG-W09

In stock

6.930.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GTG-W09
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 82 × 88 × 102 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Ghế Thư Giãn GTG-W10

In stock

5.670.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GTG-W10
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 88 × 77 × 89 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Ghế Thư Giãn GTG-W11

In stock

5.670.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GTG-W11
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 88 × 88 × 93 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Ghế Thư Giãn GTG-W12

In stock

2.920.500 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GTG-W12
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 53 × 48 × 76 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Ghế Thư Giãn GTG-W13

In stock

2.952.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GTG-W13
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 53 × 48 × 76 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Ghế Thư Giãn GTG-W14

In stock

4.830.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GTG-W14
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 74 × 75 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Ghế Thư Giãn GTG-W15

In stock

5.670.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GTG-W15
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 92 × 72 × 85 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Ghế Thư Giãn GTG-W16

In stock

10.250.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GTG-W16
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 110 × 85 × 70 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Ghế Thư Giãn GTG-W17

In stock

10.450.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GTG-W17
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 89 × 86 × 85 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Ghế Thư Giãn GTG-W18

In stock

10.450.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GTG-W18
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 89 × 86 × 85 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Ghế Nằm Thư Giãn Đọc Sách, Phòng Ngủ Cao Cấp [SALE 30%]

Ghế thư giãn không chỉ là sản phẩm nội thất cao cấp, mà với công dụng thư giãn nghỉ ngơi giúp người dùng giải tỏa căng thẳng. Ghế nằm thư giãn ngày càng nhận được sự ưu ái của nhiều người. Tuy nhiên để lựa chọn được mẫu ghế thư giãn ưng ý và chất lượng giữa hàng trăm đơn vị cung cấp khác nhau không phải là chuyện dễ dàng. 

Chính vì thế trong bài viết dưới đây nội thất TinHome sẽ giới thiệu đến bạn những mẫu ghế thư giãn cao cấp phổ biến hiện nay, giúp bạn chọn được mẫu ghế phù hợp nhất. 

Đặc điểm của ghế thư giãn

Ghế thư giãn được thiết kế với tính năng nâng đỡ cơ thể, giúp người dùng khi sử dụng được thư giãn và thoải mái nhất. Được làm từ nhiều chất liệu khác nhau từ gỗ, nhựa, hợp kim, nỉ đến các loại da cao cấp,…Tùy theo nhu cầu mà người dùng có thể lựa chọn mẫu ghế phù hợp. Bên cạnh đó với cấu tạo có tựa lưng và tay vịn giúp người dùng có thể thoải mái và thư thái nhất khi ngồi đọc sách hay nghỉ ngơi. 

Ghế Nằm Thư Giãn Đọc Sách, Phòng Ngủ Cao Cấp

Đặc điểm của ghế thư giãn

Ngoài công dụng là chăm sóc sức khỏe, ghế xếp thư giãn là món đồ nội thất không chỉ làm nổi bật không gian phòng khách, phòng ngủ, mà góp phần tạo nên một không gian làm việc sang trọng và đẳng cấp.

Các loại ghế thư giãn phổ biến 

Các loại ghế thư giãn ngày càng được sử dụng phổ biến, vì thế chủng loại hay mẫu mã cũng đa dạng hơn. Bên cạnh đó chất liệu cũng ngày càng cao cấp và tinh tế hơn để đáp ứng được nhiều đối tượng khác nhau. Dưới đây là các loại ghế thư giãn phổ biến hiện nay, giúp người dùng dễ dàng nhận diện và lựa chọn được mẫu ghế phù hợp với nhu cầu của mình.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

1. Loại ghế xếp thư giãn

Mẫu ghế xếp thư giãn có kết cấu linh hoạt thay đổi từ dạng ghế thành giường nằm tiện lợi nhanh chóng. Phù hợp với các không gian làm việc, giúp người dùng dễ dàng sử dụng nghỉ ngơi vào thời gian nghỉ. Phần lưng ghế được cấu tạo dạng lưới hoặc vải giúp thông thoáng và dễ chịu. Ghế có thể dễ dàng gấp gọn và di chuyển nên rất được ưa chuộng trong các hoạt động ngoài trời. 

Ghế Nằm Thư Giãn Đọc Sách, Phòng Ngủ Cao Cấp

Loại ghế xếp thư giãn

2. Loại ghế nằm thư giãn

Là sản phẩm ghế thư giãn với thiết kế nằm, được kết hợp với phần đệm ghế êm ái giúp nâng đỡ cơ thể một cách thoải mái và an toàn. Ngoài tính năng nằm thì ghế nằm thư giãn cũng có thể chuyển thành dạng ghế ngồi dễ dàng khi cần với khung nâng đỡ lưng ghế tựa linh động.

Ghế Nằm Thư Giãn Đọc Sách, Phòng Ngủ Cao Cấp

Loại ghế nằm thư giãn

3. Loại ghế bập bênh thư giãn

Loại ghế thư giãn được thiết kế theo kiểu bập bênh với cấu tạo phần chân ghế cong, khi người dùng ngồi lên sẽ có cảm giác đung đưa nhẹ nhàng. Và đây cũng là đặc điểm nổi bật giúp người dùng được thư giãn, dễ chịu, tịnh tâm và nhất là dễ dàng đi vào giấc ngủ khi sử dụng sản phẩm ghế bập bênh thư giãn này.

Ghế Nằm Thư Giãn Đọc Sách, Phòng Ngủ Cao Cấp

Loại ghế bập bênh thư giãn

4. Loại ghế sofa thư giãn

Với phần đệm êm ái kết hợp với chất liệu da hoặc nỉ cao cấp. Ghế sofa thư giãn tạo cho người dùng cảm giãn thoải mái và dễ chịu khi sử dụng. Bên cạnh đó giúp không gian trở nên sang trọng hơn khi bài trí. Tuy nhiên với kích thước khác lớn, vậy nên mẫu ghế thư giãn này thường được sử dụng cho phòng khách hoặc phòng làm việc có diện tích rộng. 

Ghế Nằm Thư Giãn Đọc Sách, Phòng Ngủ Cao Cấp

Loại ghế sofa thư giãn

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

5. Loại ghế bành thư giãn

Loại ghế bành thư giãn được thế ghế với phần lưng và tay vịn giúp người dùng ngồi vững, không có cảm giác chênh vênh. Với thiết kế nhỏ gọn, được tích hợp nhiều tiện ích cùng đa dạng màu sắc mẫu mã mà loại ghế thư giãn này được nhiều người lựa chọn.

Ghế Nằm Thư Giãn Đọc Sách, Phòng Ngủ Cao Cấp

Loại ghế bành thư giãn

Tiêu chí lựa chọn ghế thư giãn chất lượng

Để lựa chọn được mẫu ghế thư giãn chất lượng cũng như phù hợp với nhu cầu và không gian sử dụng, bạn cần nắm rõ những tiêu chí lựa chọn sau để chọn được mẫu ghế ưng ý nhất. 

Ghế Nằm Thư Giãn Đọc Sách, Phòng Ngủ Cao Cấp

Tiêu chí lựa chọn ghế thư giãn chất lượng

1. Vị trí đặt ghế 

Yếu tố đầu tiên khi quyết định lựa chọn ghế thư giãn mà bạn cần quan tâm đó là vị trí đặt ghế. Không gian đặt ghế có ảnh hưởng rất lớn đến việc lựa chọn mẫu ghế phù hợp, ghế thư giãn thường được đặt trong các không gian như phòng khách, phòng ngủ hay phòng làm việc,…Tùy vào mỗi không gian, vị trí đặt ghế cũng như nhu cầu sử dụng mà cách lựa chọn mẫu mã, kích thước, chất liệu sao để phù hợp với toàn bộ bố cục nội thất của không gian sẽ có sự khác nhau. 

2. Kiểu dáng

Mỗi một loại ghế có kiểu dáng khác nhau, sẽ phù hợp với không gian và nhu cầu sử dụng khác nhau. Vậy nên khi lựa chọn kiểu dáng ghế thư giãn, bạn cần xem xét độ phù hợp của ghế với các yếu tố xung quanh. Các kiểu dáng ghế đang được ưa chuộng nhất hiện nay có thể kể đến như ghế bập bênh, ghế tựa bệt, ghế bán nguyệt,… tùy theo sở thích và nhu cầu sử dụng mà bạn có thể lựa chọn được mẫu ghế thư giãn yêu thích nhất.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

3. Chất liệu 

Hiện nay ghế nằm thư giãn có rất nhiều chất liệu khác nhau để đáp ứng nhu cầu của các đối tượng sử dụng khác nhau. Từ các chất liệu như gỗ, da, mây tre đan cho đến các loại ghế có khung inox, nhôm,…Mỗi một chất liệu sẽ có những điểm nổi bật riêng mà bạn cần cân nhắc để phù hợp với không gian của mình. 

  • Loại ghế thư giãn bọc da hoặc nỉ không chỉ có thiết kế đẹp mắt mà còn có độ bền cao, được rất nhiều khách hàng yêu thích. 
  • Loại ghế thư giãn gỗ có bọc đệm hay loại ghế mây thư giãn mang đến cho người dùng cảm giác mềm mại, êm ái và mát mẻ. 
  • Loại ghế thư giãn làm bằng da lại mang đến cho không gian vẻ đẹp sang trọng và hiện đại. 

4. Màu sắc

Màu sắc của ghế thư giãn nhất định phải phù hợp với nội thất cũng như kiến trúc của toàn bộ không gian của bạn. Vậy nên khi lựa chọn màu cho ghế nằm thư giãn bạn cần lưu ý, ví dụ như không gian bạn có phong cách vintage thì nên chọn các loại ghế thư giãn có màu nhạt như kem, trắng,…sẽ phù hợp với không gian phòng hơn. 

5. Xuất xứ

Khi lựa chọn ghế thư giãn một trong những yếu tố không thể bỏ qua đó chính là xuất xứ của sản phẩm. Giữa sự phát triển ngày càng lớn của thị trường này, hiện nay có rất nhiều sản phẩm ghế thư giãn có nguồn gốc xuất xứ khác nhau. Ngoài các sản phẩm được sản xuất trong nước, thì cũng có nhiều mẫu ghế được nhập khẩu từ nước ngoài. Vậy nên tùy theo nhu cầu sử dụng, mà bạn có thể lựa chọn mẫu ghế trong nước với mức giá tầm trung hoặc các mẫu ghế nằm thư giãn nhập khẩu có phân khúc cao cấp với chất liệu và kiểu dáng vượt trội. 

6. Giá thành

Cũng là một trong những món đồ nội thất trong nhà vì thế khi lựa chọn tiêu chí giá cả cũng cần được quan tâm đến. Mỗi một loại ghế thư giãn có mẫu mã, chất liệu hay xuất xứ đều sẽ có sự chênh lệch về giá thành. Tuy nhiên với một thị trường đa dạng kiểu dáng, chất liệu và với nhiều thương hiệu cung cấp khác nhau, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn mẫu ghế từ phân khúc giá rẻ cho đến cao cấp, phù hợp với nhu cầu của mình nhất. 

Top mẫu ghế thư giãn ưa chuộng hiện nay

Với tính năng giúp người dùng dễ chịu và thoải mái hơn trong sinh hoạt, mà ghế thư giãn trở thành món đồ nội thất được người người nhà nhà lựa chọn. Vậy nên việc lựa chọn mẫu ghế phù hợp giữa hàng trăm mẫu khác nhau không phải là chuyện đơn giản. Dưới đây là một số mẫu ghế thư giãn cao cấp đang rất được ưa chuộng hiện nay mà bạn có thể tham khảo để chọn cho mình mẫu ghế ưng ý. 

1. Mẫu ghế mô phỏng đường cong cơ thể người 

Đây là mẫu ghế thư giãn này được thiết kế dựa trên mô phỏng đường cong ôm khít với cơ thể của người dùng. Giúp bạn khi sử dụng có thể tận hưởng những giây phút thư giãn hiệu quả nhất. Là một trong những mẫu ghế đa dạng về kiểu dáng cũng như công năng tiện ích, mà mẫu ghế mô phỏng đường cong cơ thể người được lựa chọn để bố trí tại nhiều vị trí khác nhau. 

Ghế Nằm Thư Giãn Đọc Sách, Phòng Ngủ Cao Cấp

Mẫu ghế mô phỏng đường cong cơ thể người – ghế nằm thư giản

2. Mẫu ghế ngồi thông minh kết hợp giường 

Với sự cải tiến tích hợp các tiện ích vào trong ghế thư giãn, mà mẫu ghế thư giãn thông minh kết hợp giường này có thể linh hoạt mở ra thành một chiếc giường đa năng dễ dàng khi cần thiết. Lớp ngoài của ghế có bọc lớp đệm giúp nâng đỡ và tạo cảm giác thoải mái toàn thân cho cơ thể khi sử dụng. 

Ghế Nằm Thư Giãn Đọc Sách, Phòng Ngủ Cao Cấp

Mẫu ghế ngồi thông minh kết hợp giường

Được thiết kế với kiểu dáng gọn gàng đơn giản, không những không chiếm diện tích của không gian mà vẫn có đầy đủ các tính năng. Đây là mẫu ghế nằm thư giãn phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng, đặc biệt là đối với những người lớn tuổi hay các mẹ bầu cần sự thoải mái và dễ chịu khi nghỉ ngơi. 

3. Mẫu ghế thư giãn đệm mút bọc vải Polyester

Mẫu ghế thư giãn với đệm mút bọc vải polyester được thiết kế dạng ghế tựa có hai chân ghế làm từ gỗ và uốn cong, kết hợp với phần đệm lót mang đến sự êm ái và dễ chịu cho người dùng. Với thiết kế phần tay cầm được gắn liền với phần lưng giúp dễ dàng trong quá trình vệ sinh ghế. Là dòng sản phẩm được nhiều người lựa chọn bởi kiểu dáng tinh tế, phù hợp với mọi không gian. 

Ghế Nằm Thư Giãn Đọc Sách, Phòng Ngủ Cao Cấp

Mẫu ghế thư giãn đệm mút bọc vải Polyester

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

4. Mẫu ghế ngồi kiểu Nhật thư giãn

Được thiết kế theo phong cách Nhật Bản, ghế thư giãn cao cấp này rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Nổi bật với ba phần gấp giúp người dùng có thể tạo ra nhiều tư thế ngồi thoải mái theo từng thời điểm. Mẫu ghế được xem là rất phù hợp với các không gian như các quán trà sữa, quán cà phê, và những không gian mang phong cách hiện đại, tối giản. 

Ghế Nằm Thư Giãn Đọc Sách, Phòng Ngủ Cao Cấp

Mẫu ghế ngồi kiểu Nhật thư giãn

Mẫu ghế thư giãn kiểu Nhật được sử dụng vải nỉ bọc cao cấp, với các gam màu tươi sáng và trẻ trung. Với lớp bông đệm mềm mịn bên trong, dù có sử dụng thời gian dài cũng không bị lún xẹp xuống. Là mẫu ghế có độ bền rất cao và tạo sự thoải mái khi sử dụng, nên rất được ưa chuộng hiện nay. 

5. Mẫu ghế thư giãn bằng gỗ 

Một mẫu ghế thư giãn gỗ mang phong cách truyền thống nhưng luôn được người dùng lựa chọn. Tuy nhiên với sự cải tiến hiện đại mà mẫu ghế nằm thư giãn này đã được tích hợp thêm phần bánh xe giúp ghế dễ dàng di chuyển. Ghế được thiết kế giúp người dùng có thể thay đổi góc nghiêng để phần lưng luôn được thoải mái và thư giãn khi sử dụng. 

Ghế Nằm Thư Giãn Đọc Sách, Phòng Ngủ Cao Cấp

Mẫu ghế thư giãn bằng gỗ

6. Mẫu ghế ngồi thư giãn có điều khiển 

Đây là mẫu ghế thư giãn cao cấp với tính năng điều khiển có thể nâng lên hạ xuống, hay di chuyển sang trái, sang phải theo ý muốn. Mẫu ghế đa chức năng mang đến sự thoải mái và thuận tiện, vậy nên phù hợp với đa số các không gian được thiết kế theo phong cách hiện đại. 

Ghế Nằm Thư Giãn Đọc Sách, Phòng Ngủ Cao Cấp

Mẫu ghế ngồi thư giãn có điều khiển

Đặc biệt loại ghế thư giãn này có thể sử dụng đặt tại nhiều vị trí khác nhau như phòng ngủ, phòng khách, phòng làm việc hay phòng chơi game đều phù hợp. Với tính năng nổi bật mà ghế không chỉ được ứng dụng ngồi thư giãn mà còn được dùng thành ghế làm việc.

7. Mẫu ghế thư giãn có massage

Sự kết hợp giữa việc thư giãn với massage, làm mẫu ghế thư giãn có massage trở thành xu hướng lựa chọn hiện nay. Khi sử dụng mẫu ghế này, người dùng cảm nhận được toàn thân được massage giúp khí huyết được lưu thông tốt hơn. Ngoài ra việc sử dụng ghế thư giãn có massage giúp bạn giảm được tình trạng stress, áp lực và giúp tinh thần của bạn được cải thiện một cách hiệu quả hơn. 

Ghế Nằm Thư Giãn Đọc Sách, Phòng Ngủ Cao Cấp

Mẫu ghế thư giãn có massage

Tại sao nên lựa chọn ghế thư giãn tại TinHome

Nếu bạn đang tìm kiếm địa chỉ để lựa cho mình mẫu ghế thư giãn tốt nhất thì TinHome chắc chắn sẽ giúp bạn chọn được mẫu ghế ưng ý nhất. Bởi các sản phẩm ghế nằm thư giãn tại đây luôn đáp ứng đầy đủ những điểm nổi bật của một sản phẩm chất lượng cao.

Ghế Nằm Thư Giãn Đọc Sách, Phòng Ngủ Cao Cấp

Tại sao nên lựa chọn ghế thư giãn tại TinHome

Kiểu dáng thông minh, tiện ích: Các mẫu ghế thư giãn tại TinHome luôn có xu hướng hiện đại, tối giản nhưng không thiếu các tiện ích thông minh, hoàn toàn có thể đáp ứng đầy đủ mọi chức năng cần có. Sang trọng, tinh tế vẫn đảm bảo sự phù hợp với không gian và nhu cầu là những gì mà các sản phẩm ghế thư giãn thông minh tại TinHome mang đến cho khách hàng. Tùy vào sở thích, phong cách nội thất của không gian đặt ghế mà bạn có thể lựa chọn mẫu ghế phù hợp với mình. 

Chất liệu đa dạng, có độ bền cao: Với mục đích đáp ứng được nhiều đối tượng người dùng khác nhau, mà TinHome luôn cho ra mắt các mẫu ghế thư giãn với nhiều chất liệu khác nhau. Các chất liệu phổ biến như gỗ, da, nỉ,…tất cả đều là chất liệu cao cấp có độ bền sử dụng cao. Không chỉ có thể đáp ứng về tuổi thọ mà tính thẩm mỹ cũng luôn được TinHome đặc biệt chú trọng. Dù ghế thư giãn có kiểu dáng như thế nào, hay được làm từ chất liệu gì. Thì việc cập nhật, cải tiến mẫu mã sản phẩm luôn bắt kịp xu hướng nội thất mới nhất, để tạo ra  được những mẫu ghế thư giãn vừa có kiểu dáng đẹp, ấn tượng, khác biệt vừa có chất liệu tốt là điều mà TinHome luôn hướng đến. 

Lời kết 

Ghế thư giãn cao cấp, chất lượng không chỉ có tác dụng hỗ trợ sức khỏe của bạn, mà còn giúp tạo điểm nhấn cho không gian trở nên nổi bật hơn. Tuy nhiên bên cạnh việc chọn mẫu ghế thư giãn theo sở thích thì độ phù hợp với không gian cũng như là nhu cầu sử dụng cũng cần được lưu ý. Sự kết hợp giữa ghế thư giãn và các món đồ nội thất như tủ kệ trang trí sẽ giúp không gian phòng khách, phòng làm việc của bạn sang trọng và hiện đại hơn. 

Khám phá và lựa chọn các mẫu tủ đựng hồ sơ tại TinHome để tạo nên không gian văn phòng làm việc chuyên nghiệp và tiện ích hơn.