Hiển thị 1–18 của 40 kết quả

Tủ Trưng Bày

Tủ Trưng Bày TTB-W01

In stock

4.500.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TTB-W01
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 100 × 30 × 180 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Trưng Bày TTB-W02

In stock

3.600.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TTB-W02
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 120 × 40 × 100 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Trưng Bày TTB-W03

In stock

5.500.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TTB-W03
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 100 × 30 × 180 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Trưng Bày TTB-W04

In stock

4.680.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TTB-W04
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 100 × 30 × 180 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Trưng Bày TTB-W05

In stock

6.900.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TTB-W05
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 100 × 30 × 220 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Trưng Bày TTB-W06

In stock

5.600.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TTB-W06
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 100 × 20 × 200 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Trưng Bày TTB-W07

In stock

7.300.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TTB-W07
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 100 × 30 × 220 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Trưng Bày TTB-W08

In stock

2.380.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TTB-W08
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 40 × 40 × 170 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Trưng Bày TTB-W09

In stock

8.960.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TTB-W09
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 160 × 30 × 200 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Trưng Bày TTB-W10

In stock

13.440.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TTB-W10
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 240 × 30 × 200 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Trưng Bày TTB-W11

In stock

7.700.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TTB-W11
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 100 × 30 × 220 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Trưng Bày TTB-W12

In stock

8.400.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TTB-W12
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 120 × 35 × 200 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Trưng Bày TTB-W13

In stock

8.400.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TTB-W13
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 120 × 25 × 200 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Trưng Bày TTB-W14

In stock

16.800.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TTB-W14
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 400 × 35 × 300 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Trưng Bày TTB-W15

In stock

6.700.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TTB-W15
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 120 × 30 × 200 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Trưng Bày TTB-W16

In stock

9.400.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TTB-W16
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 140 × 30 × 200 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Trưng Bày TTB-W17

In stock

6.700.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TTB-W17
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 120 × 30 × 200 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Trưng Bày TTB-W18

In stock

6.900.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TTB-W18
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 120 × 30 × 200 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

[GIẢM GIÁ 50%] Tủ Kệ Kính Gỗ Trưng Bày Sản Phẩm Đẹp, Giá Rẻ

Kệ kính gỗ trưng bày không chỉ có tính năng trang trí, trưng bày sản phẩm. Mà đối với một số sản phẩm, kệ trưng bày còn đóng vai trò là nơi bảo quản, bảo vệ sản phẩm trước những tác động bên ngoài. Vì thế để tủ kệ trưng bày của bạn không chỉ có tính thẩm mỹ, mà còn có thể phát huy tối đa công năng trong quá trình sử dụng, thì việc lựa chọn mẫu tủ kệ phù hợp là vô cùng quan trọng. 

Nếu bạn đang tìm kiếm mẫu kệ kính gỗ trưng bày cho sản phẩm của mình, vậy những mẫu tủ kệ mà nội thất Tinhome giới thiệu dưới đây chắc chắn sẽ giúp bạn có được mẫu kệ ưng ý nhất. 

Tại sao tủ kính trưng bày sản phẩm lại quan trọng?

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Hiện nay tủ trưng bày là vật dụng được sử dụng phổ biến và không thể thiếu tại các cửa hàng kinh doanh, siêu thị, trung tâm thương mại,…Nhưng để hiểu rõ tác dụng mà tủ kệ trưng bày đem lại cho cửa hàng, doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh thì không phải ai cũng biết. 

Tủ Kệ Kính Gỗ Trưng Bày Sản Phẩm Đẹp, Giá Rẻ

Tại sao tủ kính trưng bày sản phẩm lại quan trọng?

1. Phân loại, sắp xếp sản phẩm 

Sự sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng trong bán hàng sẽ giúp cửa hàng tạo được ấn tượng tốt với khách hàng. Sự xuất hiện kệ kính trưng bày, sẽ giúp cửa hàng dễ dàng phân loại sản phẩm theo mục đích sử dụng của người dùng. Và hỗ trợ khách hàng có thể tìm kiếm sản phẩm mong muốn một cách nhanh nhất. Có thể nói tủ trưng bày sản phẩm là vật dụng giúp tạo ra một không gian mua sắm thông minh, mang đến cho khách hàng cảm giác thoải mái khi mua sắm. 

2. Tăng tính thẩm mỹ 

Người tiêu dùng thông minh không chỉ có yêu cầu về chất lượng. Mà tính thẩm mỹ khi trưng bày cũng là một yếu tố làm cho khách hàng có quyết định mua sản phẩm hay không. Một cửa hàng sắp xếp khoa học và sản phẩm được trưng bày theo phong cách riêng sẽ gây ấn tượng tốt đến khách hàng, dù họ có nhu cầu mua sản phẩm hay không. Nhất là đối với các cửa hàng mỹ phẩm thì kệ trưng bày mỹ phẩm là vật dụng vô cùng quan trọng để thu hút được khách hàng. 

3. Bảo quản hàng hóa 

Đối với sản phẩm thiết bị điện tử như điện thoại di động, có thể bị hỏng do va đập hay tác động từ bên ngoài. Việc sử dụng tủ trưng bày điện thoại có thể sẽ giảm bớt tình trạng va đập hay bất cẩn trong quá trình mua sắm. Còn đối với các loại sản phẩm như hoa quả thì việc sử dụng kệ trưng bày chuyên dụng, không chỉ tăng kích thích cho người mua. Mà còn giúp bảo quản hoa quả ở nhiệt độ nhất định để không gây hư hỏng. Vì thế có thể nói kệ trưng bày là vật dụng không thể thiếu cho bất cứ một cửa hàng kinh doanh nào.

4. Dễ dàng kiểm soát hàng hóa 

Kệ kính gỗ trưng bày không chỉ giúp việc sắp xếp sản phẩm trở nên khoa học hơn, còn mang đến lợi ích không ngờ cho việc quản lý sản phẩm. Nếu cửa hàng của bạn sắp xếp hàng hóa mỗi kệ theo danh mục, thì việc nhân viên kiểm kê số lượng sản phẩm từng ngày sẽ rất dễ dàng, giúp giảm thiểu tình trạng thiếu hụt hay mất cắp. Và đây cũng là phương án được nhiều siêu thị, trung tâm mua sắm sử dụng để dễ dàng kiểm soát hàng hóa của mình trong quá trình kinh doanh.

Xem thêm: [SALE 50%] Giá Tủ Rượu Vang Đẹp Gỗ Công Nghiệp Phòng Khách

5. Tận dụng tối đa không gian 

Kệ trưng bày sản phẩm được thiết kế thông minh đa dạng mẫu mã, chủng loại ngoài việc hỗ trợ cho việc sắp xếp sản phẩm, thì cũng phần nào giúp cửa hàng của bạn có thể tiết kiệm được không gian trưng bày. Ngoài ra bạn có thể lựa chọn các mẫu tủ kệ có bánh xe phía dưới chân, để việc di chuyển và vệ sinh vật dụng trở nên dễ dàng hơn. Sử dụng kệ trưng bày là cách làm khiến không gian bạn trở nên gọn gàng và ngăn nắp, điều đó sẽ để lại được ấn tượng tốt với khách hàng. Bởi không khách hàng nào sẽ lựa chọn vào một cửa hàng với không gian chật hẹp, khó chịu và không ngăn nắp để mua sắm. 

Top mẫu kệ trưng bày sản phẩm thu hút

Nhiều mặt hàng sản phẩm ra đời, thì đồng thời mẫu kệ trưng bày sản phẩm cũng ngày càng cải tiến và đa dạng hơn. Tùy vào sản phẩm của cửa hàng bạn, mà bạn nên chọn mẫu kệ trưng bày phù hợp và tiện ích nhất.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

1. Tủ nhôm kính trưng bày

Tủ nhôm kính trưng bày được tạo ra từ khung nhôm, kính và hợp kim nhôm là 3 vật liệu chính. Mẫu tủ trưng bày này khá chắc chắn và có độ bền bỉ cao, cũng như có thể chống oxy hóa cao vì các khung được làm từ kim loại. 

Tủ Kệ Kính Gỗ Trưng Bày Sản Phẩm Đẹp, Giá Rẻ

Tủ nhôm kính trưng bày có độ bền bỉ cao

Với mẫu tủ kệ này cửa sẽ được làm bằng kính, thuận tiện cho việc khách hàng ngắm nhìn sản phẩm, vậy nên sản phẩm được sử dụng làm tủ trưng bày mô hình, thiết bị điện tử,…

2. Kệ trưng bày bằng gỗ 

Chất liệu gỗ là chất liệu được sử dụng nhiều trong quá trình thiết kế tủ kệ trưng bày, và kệ trưng bày bằng gỗ là mẫu được nhiều người lựa chọn nhất hiện nay. Sử dụng kệ gỗ không chỉ giúp chủ cửa hàng tiết kiệm tối đa chi phí, mà kệ gỗ còn có tác dụng mang lại cho khách hàng cảm giác thân thiện. Vì thế đây là mẫu tủ kệ thường được sử dụng tại các cửa hàng trưng bày sản phẩm mỹ phẩm, hay các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. 

Tủ Kệ Kính Gỗ Trưng Bày Sản Phẩm Đẹp, Giá Rẻ

Kệ trưng bày bằng gỗ tiết kiệm tối đa chi phí

3. Tủ kiếng trưng bày 

Đối với các mặt hàng như trang sức, phụ kiện thời trang thì đòi hỏi phải đáp ứng được nhu cầu ngắm nhìn của khách hàng. Vậy nên mẫu tủ kiếng trưng bày luôn nhận được sự ưa chuộng của nhiều chủ cửa hàng. Sắp xếp sản phẩm một cách thông minh kết hợp với hệ thống đèn led chắc chắn sẽ tạo ra hiệu ứng đẹp mắt cho sản phẩm khi trưng bày. Điều đó sẽ gây chú ý với khách hàng bằng sự nổi bật của sản phẩm.

Kệ trưng bày bằng gỗ tiết kiệm tối đa chi phí

Tủ kiếng trưng bày sản phẩm

Sử dụng tủ kiếng để trưng bày sản phẩm sẽ giúp kích thích thị giác của người mua. Bên cạnh đó làm cho khách hàng tiếp cận gần hơn với sản phẩm, từ đó gia tăng khả năng mua hàng của khách hàng.  

4. Tủ kính trưng bày nhỏ 

Đối với những cửa hàng có quy mô nhỏ, không quá nhiều chi phí để đầu tư vào tủ trưng bày sản phẩm. Thì việc lựa chọn tủ kính trưng bày nhỏ và chú trọng vào việc bố trí sắp xếp những sản phẩm nổi bật nhất tại cửa hàng để thu hút khách hàng đến là một cách làm hợp lý và thông minh. 

Kệ trưng bày bằng gỗ tiết kiệm tối đa chi phí

Tủ kính trưng bày nhỏ nổi bật

Dù không có quá nhiều không gian trưng bày nhưng có thể cho khách hàng thấy được những sản phẩm tốt nhất, giúp khách hàng đánh giá cao về chất lượng của cửa hàng.

Xem thêm: 200+ Mẫu Tủ Kệ Trang Trí Phòng Khách Gỗ, Sắt Đẹp [SALE 50%]

Cách chọn tủ trưng bày phù hợp 

Kệ kính gỗ trưng bày đem lại sự sang trọng, và thu hút ánh nhìn của khách hàng đối với sản phẩm. Tuy nhiên để lựa chọn được mẫu kệ phù hợp, bạn phải hiểu rõ và xác định được nhu cầu kinh doanh của mình. Dưới đây là cách sẽ giúp bạn chọn được tủ trưng bày thích hợp trước hàng trăm sản phẩm mẫu tủ kệ. 

Kệ trưng bày bằng gỗ tiết kiệm tối đa chi phí

Cách chọn tủ trưng bày sản phẩm phù hợp

Phù hợp với diện tích cửa hàng: Tính toán chính xác diện tích của cửa hàng trước khi lựa chọn mẫu kệ trưng bày sản phẩm là điều kiện tiên quyết. Tủ kệ cần có kích thước phù hợp với diện tích cửa hàng, phải đảm bảo rằng khi đặt kệ vào không gian cửa hàng rộng rãi để khách hàng có thể thoải mái di chuyển và tham quan mua sắm.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Nên sử dụng đa dạng kiểu dáng kệ tủ trưng bày ở các khu vực khác nhau, điều đó sẽ giúp tổng thể gây ấn tượng hơn với khách hàng, không làm cho khách hàng bị nhàm chán. 

Phù hợp với sản phẩm kinh doanh: Một mẫu kệ tủ thích hợp là phải tương thích với sản phẩm mà cửa hàng kinh doanh. Sự phù hợp với sản phẩm được thể hiện từ kích thước, trọng lượng, chất liệu hay đặc tính của sản phẩm. Ví dụ bạn kinh doanh các mặt hàng sang trọng, đẳng cấp thì nên lựa chọn kệ kính gỗ để trưng bày các sản phẩm để làm tôn lên sự quý phái và cao cấp của sản phẩm. 

Phù hợp về giá thành: Giá thành của một sản phẩm tủ trưng bày sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố về kích thước, kiểu dáng, chất liệu. Và nếu bạn không có quá nhiều chi phí để đầu tư vào khoản này, hay muốn tiết kiệm chi phí thì có thể lựa chọn các mẫu tủ kệ được làm từ các chất liệu bằng gỗ MDF, gỗ MFC hay các mẫu làm từ kim loại có độ chống oxy cao. 

Lời kết 

Muốn kinh doanh thành công thì thu hút khách hàng thông qua việc trưng bày sản phẩm thật bắt mắt và cuốn hút là điều mà bất cứ một người chủ nào cũng muốn thực hiện. Và kệ kính gỗ trưng bày sẽ là vũ khí giúp bạn hoàn thành việc này một cách tốt nhất. Để tạo được ấn tượng với khách hàng thì việc kết hợp các tủ kệ trang trí cùng nội thất độc đáo, sẽ giúp không gian cửa hàng chuyên nghiệp và tinh tế hơn. 

Khám phá và lựa chọn mẫu tủ trưng bày được thiết kế với xu hướng mới nhất tại thiết kế thi công nội thất TinHome, nó sẽ giúp cửa hàng của bạn trở nên hợp thời hơn, và chắc chắn sẽ thu hút được nhiều khách hàng đến với sản phẩm của bạn.