Hiển thị 1–18 của 20 kết quả

Giường Ngủ

Giường Ngủ GN-D01

In stock

7.650.000 8.415.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GN-D01
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 203 × 103 × 90 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Giường Ngủ GN-D03

In stock

9.405.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GN-D03
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 200 × 180 × 106 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Giường Ngủ GN-D12

In stock

7.920.000 8.712.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GN-D12
Trọng lượng 110 kg
Kích thước 200 × 170 × 98 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Giường Ngủ GN-D14

In stock

8.010.000 8.811.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GN-D14
Trọng lượng 115 kg
Kích thước 220 × 170 × 80 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Giường Ngủ GN-D15

In stock

7.650.000 8.415.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GN-D15
Trọng lượng 115 kg
Kích thước 210 × 160 × 90 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Giường Ngủ GN-D16

In stock

7.650.000 8.415.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GN-D16
Trọng lượng 115 kg
Kích thước 210 × 160 × 90 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Giường Ngủ GN-D17

In stock

6.975.000 7.672.500 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GN-D17
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 200 × 150 × 80 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Giường Ngủ GN-D18

In stock

8.460.000 9.306.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GN-D18
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 210 × 190 × 60 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Giường Ngủ GN-D21

In stock

8.415.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GN-D21
Trọng lượng 120 kg
Kích thước 220 × 189 × 80 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Giường Ngủ GN-D27

In stock

8.100.000 8.910.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GN-D27
Trọng lượng 120 kg
Kích thước 220 × 200 × 70 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Giường Ngủ GN-D28

In stock

7.920.000 8.712.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GN-D28
Trọng lượng 115 kg
Kích thước 210 × 150 × 70 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Giường Ngủ GN-D29

In stock

7.920.000 8.712.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GN-D29
Trọng lượng 110 kg
Kích thước 210 × 150 × 80 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Giường Ngủ GN-D30

In stock

7.920.000 8.712.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GN-D30
Trọng lượng 120 kg
Kích thước 220 × 190 × 80 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Giường Ngủ GN-D31

In stock

7.650.000 8.415.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GN-D31
Trọng lượng 120 kg
Kích thước 220 × 180 × 60 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Giường Ngủ GN-D32

In stock

7.470.000 8.217.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GN-D32
Trọng lượng 110 kg
Kích thước 200 × 160 × 90 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Giường Ngủ GN-D33

In stock

8.190.000 9.009.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GN-D33
Trọng lượng 110 kg
Kích thước 200 × 160 × 90 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Giường Ngủ GN-D34

In stock

9.765.000 10.741.500 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GN-D34
Trọng lượng 130 kg
Kích thước 200 × 280 × 60 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Giường Ngủ GN-D35

In stock

7.920.000 8.712.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GN-D35
Trọng lượng 120 kg
Kích thước 210 × 180 × 80 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

200+ Giường Ngủ, Giường Tầng Gỗ Hiện Đại, Đẹp [SALE 50%]

Lựa chọn một mẫu giường ngủ phù hợp với phong cách và sở thích của gia chủ có thể tạo nên sự khác biệt từ việc tạo nên không gian thoải mái cho giấc ngủ đến việc hoàn thiện phong cách thiết kế tổng thể cho căn phòng.

Dưới đây, Tinhome xin giới thiệu danh sách top mẫu thiết kế giường ngủ đẹp nhất và những lưu ý cần biết để hỗ trợ gia chủ trong việc tìm kiếm một chiếc giường ngủ phù hợp nhất cho bản thân mình.

Giường ngủ quan trọng thế nào trong cuộc sống?

Giường ngủ có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của con người, cung cấp nhiều lợi ích không chỉ về mặt vật lý mà còn về mặt tinh thần. Dưới đây là một số lý do chính tạo nên tầm quan trọng của giường trong cuộc sống hàng ngày:

 • Hỗ trợ giấc ngủ: Giường là nơi chúng ta dành khoảng một phần ba cuộc đời để ngủ. Giấc ngủ tốt cung cấp nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm việc cải thiện hệ miễn dịch, tăng cường trí nhớ, giảm stress và nâng cao tâm trạng. Một chiếc giường thoải mái và phù hợp với nhu cầu cá nhân có thể hỗ trợ giấc ngủ ngon, giúp cơ thể và tâm trí phục hồi sau một ngày dài làm việc.
 • Không gian riêng tư: Giường thường được coi là không gian riêng tư, nơi con người có thể thư giãn, đọc sách, xem phim hoặc thậm chí làm việc. Đối với nhiều người, giường cũng là nơi yên bình để thoát khỏi sự mệt mỏi của thế giới bên ngoài.
 • Thể hiện cá nhân hóa: Giường cũng giúp thể hiện phong cách và cá nhân hóa. Từ chất liệu, màu sắc, đến kiểu dáng và phụ kiện đi kèm như chăn, gối, giường có thể phản ánh sở thích, cá nhân hóa và phong cách sống của mỗi người.
 • Tăng cường mối quan hệ: Đối với những cặp đôi hoặc gia đình có con nhỏ, giường cũng có thể tạo ra không gian cho những khoảnh khắc gắn kết quý giá, từ việc đọc truyện cho trẻ trước khi đi ngủ, đến việc kể chuyện tâm sự thường ngày cho vợ, cho chồng nghe.

Do đó, khi chọn một chiếc giường ngủ mới, hãy xem xét không chỉ về mặt thẩm mỹ mà còn về mặt chức năng và cách nó phù hợp với nhu cầu và lối sống của bạn. Một chiếc giường phù hợp không chỉ giúp cải thiện giấc ngủ của bạn, mà còn tạo ra một không gian thoải mái, an toàn.

Chọn loại giường phù hợp theo từng đối tượng

1/ Giường ngủ người lớn

200+ Giường Ngủ, Giường Tầng Gỗ Hiện Đại, Đẹp [SALE 50%] 2

Mẫu giường ngủ người lớn nghỉ ngơi thoải mái và sang trọng

200+ Giường Ngủ, Giường Tầng Gỗ Hiện Đại, Đẹp [SALE 50%] 3

Bộ giường ngủ người lớn thiết kế tinh tế và chất lượng cao

Đối với mẫu giường ngủ đẹp người lớn thì bạn nên chọn theo sở thích, phong cách sống của mình hay người sử dụng như: chiều cao để chọn kích thước giường ngủ phù hợp, mẫu giường tầng tích hợp bàn làm việc, hay giường tầng kèm tủ quần áo. Và đương nhiên, hãy dựa vào sở thích, giới tính để lựa chọn được mẫu mã, màu sắc giường tầng sao cho phù hợp nhất.

2/ Giường ngủ cho trẻ em

200+ Giường Ngủ, Giường Tầng Gỗ Hiện Đại, Đẹp [SALE 50%] 4

Mẫu giường ngủ cho trẻ em: Thiết kế vui nhộn và an toàn

200+ Giường Ngủ, Giường Tầng Gỗ Hiện Đại, Đẹp [SALE 50%] 5

Sự lựa chọn hoàn hảo để tối ưu không gian và tạo cảm giác thoải mái cho trẻ

Khi chọn mẫu giường đẹp, đặc biệt là giường tầng cho trẻ em, ba mẹ nên chú ý tới phần thanh chắn ở bên ngoài giường để đảm bảo an toàn cho bé. Phần này sẽ ngăn bé không rơi xuống khỏi giường khi đang chơi hoặc ngủ.

Cạnh của các góc giường phải làm bo tròn và làm mịn để đảm bảo an toàn. Cầu thang di chuyển lên xuống phải đảm bảo chiều rộng, đảm bảo cho trẻ em leo lên leo xuống dễ dàng và không bị vướng vật dụng khác.

Top mẫu giường ngủ đẹp hiện đại được ưa chuộng nhất 2023

1/ Giường ngủ gỗ công nghiệp

200+ Giường Ngủ, Giường Tầng Gỗ Hiện Đại, Đẹp [SALE 50%] 6

Mẫu giường ngủ gỗ công nghiệp – Sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế đẹp mắt và tính tiện dụng

200+ Giường Ngủ, Giường Tầng Gỗ Hiện Đại, Đẹp [SALE 50%] 7

Giường ngủ gỗ công nghiệp – Sang trọng và bền vững

Giường gỗ công nghiệp được làm ra từ  cây hoặc thân cây gỗ nhỏ với quy mô sản xuất hàng loạt trong quy trình làm gỗ công nghiệp, do đó thời gian tạo ra sản phẩm khá nhanh và chi phí ít. Kiểu giường này có mẫu mã và màu sắc đa dạng, phù hợp với những người trẻ trung và hiện đại.

2/ Giường ngủ gỗ tự nhiên

200+ Giường Ngủ, Giường Tầng Gỗ Hiện Đại, Đẹp [SALE 50%] 8

Mẫu giường ngủ gỗ tự nhiên – Sự hòa quyện hoàn hảo giữa thiên nhiên và phong cách sống

200+ Giường Ngủ, Giường Tầng Gỗ Hiện Đại, Đẹp [SALE 50%] 9

Giường ngủ gỗ tự nhiên – Vẻ đẹp tinh tế và cảm giác ấm cúng của gỗ tự nhiên

Giường tầng gỗ hoặc giường gỗ thường có độ bền cao, chịu lực tốt, an toàn toàn khi sử dụng, có thể trạm trổ, điêu khắc và có mùi thơm riêng theo từng loại gỗ. Phù hợp với phong cách cổ điển, ấm cúng, sang trọng.

3/ Giường hộp gỗ 

200+ Giường Ngủ, Giường Tầng Gỗ Hiện Đại, Đẹp [SALE 50%] 10

Mẫu giường hộp gỗ – Giải pháp thông minh cho không gian sống nhỏ

200+ Giường Ngủ, Giường Tầng Gỗ Hiện Đại, Đẹp [SALE 50%] 11

Giường hộp gỗ – Sự kết hợp hoàn hảo giữa tính thẩm mỹ và tính tiện dụng

Giường có ngăn kéo ở gầm giường hoặc 2 bên rất tiện lợi. Điều này giúp bạn tối ưu không gian, phòng ngủ. Không phù hợp trong phong thủy, nếu bạn là người theo hệ tâm linh thì bạn nên cân nhắc trước khi chọn giường hộp gỗ.

4/ Giường 2 tầng thông minh

200+ Giường Ngủ, Giường Tầng Gỗ Hiện Đại, Đẹp [SALE 50%] 12

Tận dụng tối đa diện tích và mang lại sự tiện ích cho gia đình có nhiều thành viên

200+ Giường Ngủ, Giường Tầng Gỗ Hiện Đại, Đẹp [SALE 50%] 13

Giường 2 tầng thông minh – Thiết kế sáng tạo và tiện lợi, giúp tạo ra không gian ngủ linh hoạt

Giường tầng thông minh có cấu tạo gồm 2 chiếc giường đơn xếp chồng lên nhau, có loại kết hợp với tủ áo, ngăn kéo tiện lợi. Rất phù hợp làm giường ngủ thông minh cho nhà có 2 bé gái hoặc 2 bé trai. Đây là một giường tầng cho bé giúp tiết kiệm tối đa diện tích, kích thước giường phụ thuộc và độ tuổi cũng như chiều cao của bé chọn giường từ 1m2 trở lên.

5/ Giường tròn 

200+ Giường Ngủ, Giường Tầng Gỗ Hiện Đại, Đẹp [SALE 50%] 14

Mẫu giường tròn – Sự lựa chọn độc đáo và phá cách để tạo điểm nhấn nghệ thuật trong không gian ngủ

200+ Giường Ngủ, Giường Tầng Gỗ Hiện Đại, Đẹp [SALE 50%] 15

Giường tròn – Thiết kế độc đáo và mê hoặc, tạo nên một không gian ngủ ấn tượng

Là một thiết kế giường ngủ hiện đại độc đáo cho phòng ngủ đang dần trở thành xu hướng lựa chọn của giới trẻ. Phù hợp với những căn phòng có diện từ nhỏ và trung bình.   

Kinh nghiệm chọn lựa giường ngủ phù hợp

Lựa chọn giường ngủ phù hợp đòi hỏi bạn phải cân nhắc nhiều yếu tố khác nhau. Dưới đây là một số kinh nghiệm giúp bạn tìm ra chiếc giường ngủ hoàn hảo:

 • Xác định kích thước phù hợp: Kích thước mẫu giường gỗ đẹp phụ thuộc vào không gian của phòng ngủ và số lượng người sử dụng. Bạn cần đảm bảo rằng kích thước giường ngủ giường phù hợp với không gian của bạn và không làm chật chội phòng ngủ.
 • Chọn phong cách thiết kế: Giường ngủ cũng là một phần của trang trí nhà cửa. Hãy chọn một kiểu dáng và phong cách phù hợp với không gian và phong cách nội thất của bạn.
 • Xem xét chất lượng và độ bền: Khi mua giường, hãy đảm bảo rằng nó được làm từ chất liệu bền và chất lượng. Một chiếc giường tốt sẽ kéo dài nhiều năm và giúp bạn tiết kiệm tiền trong dài hạn.
 • Đánh giá mức độ thoải mái: Mức độ thoải mái là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi lựa chọn giường. Hãy thử nằm lên giường trước khi mua để kiểm tra độ mềm mại và sự thoải mái.
 • Cân nhắc khả năng lưu trữ đồ đạc: Nếu bạn cần thêm không gian lưu trữ, hãy cân nhắc chọn một chiếc giường tủ với hệ thống lưu trữ được tích hợp, như ngăn kéo dưới giường hoặc một đầu giường với kệ kéo.
 • Xác định ngân sách: Giường ngủ có thể có mức giá rất khác nhau. Đặt một ngân sách trước khi bắt đầu mua sắm và cố gắng tuân thủ nó để tránh chi tiêu quá mức.

Cuối cùng là đừng vội vã trong quyết định mua sắm. Hãy dành thời gian để tìm hiểu và so sánh các lựa chọn khác nhau. Một chiếc giường ngủ tốt sẽ cung cấp cho bạn một giấc ngủ ngon và đóng góp vào sức khỏe của gia đình.

Một số lưu ý khi lựa chọn lắp giường tầng

 • Kiểm tra độ cứng, bền của giường: Chất liệu sẽ quyết định độ bền của giường tầng thông minh, nhiều người thường chọn những loại gỗ như sồi. Các loại giường làm từ gỗ thông hoặc gỗ cao su có độ cứng thấp, để tăng độ chịu lực các nhà thiết kế thường giảm độ cao, bạn nên cân nhắc kĩ chọn cho mình loại giường phù hợp nhất.
 • Dát giường (pallet giường) tầng 2 phải chắc chắn: Lớp lót giường sẽ là nơi bạn nằm, được khảm từ 8-10 thanh gỗ và dài trên 2m (phù hợp với trọng lượng 40kg – hạn chế nhảy nhót bên trên). Nếu trên 40kg bạn nên chọn ván gỗ nguyên khối có khối lượng từ 80kg đổ lại.
 • Kiểm tra độ chắc chắn của cầu thang: Việc này sẽ đảm bảo giường tầng trẻ em an toàn cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Nhiều loại gỗ dùng lâu ngày dễ bị tuột ốc, bạn nên kiểm tra thường xuyên và lựa chọn loại gỗ bền. 
 • Chọn loại gỗ có nguồn gốc và chế độ bảo hành: Chất lượng của giường tầng phụ thuộc vào chất lượng gỗ và nơi sản xuất. Do đó, bạn nên chọn chất lượng gỗ tốt, có nguồn gốc rõ ràng, dịch vụ bảo hành tốt và sản phẩm đã qua xử lý chống mối mọt, cong vênh.

Nên mua giường ngủ ở đâu chất lượng và đáng tin cậy?

Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi mua giường ngủ chất lượng với giá tốt, Tinhome là sự lựa chọn hoàn hảo:

Tinhome nổi tiếng với đa dạng các mẫu giường ngủ độc đáo, phù hợp với mọi phong cách và nhu cầu. Dù bạn ưu tiên một chiếc giường cổ điển lộng lẫy hay một chiếc giường hiện đại đơn giản, giường trẻ em, giường bọc nệm, bạn đều có thể tìm thấy sản phẩm phù hợp tại Tinhome.

Tất cả sản phẩm của Tinhome đều được sản xuất từ chất liệu cao cấp, đảm bảo độ bền và sự thoải mái cho người dùng. Đội ngũ nhân viên tận tâm của Tinhome sẽ giúp bạn tìm ra chiếc giường ngủ giá rẻ ưng ý nhất dựa trên nhu cầu và sở thích cá nhân.

Với chính sách giá cạnh tranh, Tinhome không chỉ cung cấp sản phẩm giường tầng ngôi nhà chất lượng mà còn đảm bảo bạn nhận được giá trị tốt nhất cho mỗi khoản đầu tư của mình.

Ngoài ra, Tinhome còn cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng và linh hoạt, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức.

Vì vậy, nếu bạn muốn trang bị một chiếc giường tầng cao cấp, giường 1m2, giường đôi mới cho không gian phòng ngủ của mình, hãy đến Tinhome – nơi chất lượng và giá trị cùng gặp gỡ.

Kết bài

Việc lựa chọn giường ngủ phù hợp sẽ tạo nên sự khác biệt lớn trong không gian ngôi nhà bạn. Từ cổ điển đến hiện đại, từ giường pallet giản dị đến sang trọng, mỗi mẫu thiết kế giường ngủ đều mang đến một phong cách và cảm giác khác nhau. Hi vọng rằng qua bài viết này, bạn đã tìm được một mẫu giường ngủ ưng ý nhất. Đừng quên, giấc ngủ ngon bắt đầu từ một giường ngủ mềm mại và một không gian thoải mái!