Hiển thị 1–18 của 69 kết quả

Tủ Rượu

Tủ Rượu TKR-W01

In stock

5.550.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TKR-W01
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 80 × 200 × 40 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Rượu TKR-W02

In stock

16.660.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TKR-W02
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 240 × 200 × 40 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Rượu TKR-W03

In stock

6.940.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TKR-W03
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 80 × 200 × 40 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Rượu TKR-W04

In stock

22.208.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TKR-W04
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 320 × 200 × 40 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Rượu TKR-W05

In stock

3.120.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TKR-W05
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 45 × 200 × 40 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Rượu TKR-W07

In stock

7.616.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TKR-W07
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 140 × 200 × 30 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Rượu TKR-W08

In stock

7.616.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TKR-W08
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 140 × 200 × 30 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Rượu TKR-W09

In stock

6.468.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TKR-W09
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 140 × 200 × 30 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Rượu TKR-W10

In stock

6.450.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TKR-W10
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 100 × 200 × 40 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Rượu TKR-W11

In stock

3.400.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TKR-W11
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 100 × 200 × 40 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Rượu TKR-W12

In stock

5.190.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TKR-W12
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 120 × 200 × 30 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Rượu TKR-W13

In stock

8.616.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TKR-W13
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 180 × 200 × 30 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Rượu TKR-W14

In stock

3.840.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TKR-W14
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 80 × 180 × 40 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Rượu TKR-W15

In stock

8.616.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TKR-W15
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 180 × 200 × 30 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Rượu TKR-W16

In stock

3.500.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TKR-W16
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 80 × 180 × 40 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Rượu TKR-W17

In stock

3.936.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TKR-W17
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 80 × 170 × 40 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Rượu TKR-W18

In stock

3.786.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TKR-W18
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 80 × 170 × 40 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Rượu TKR-W19

In stock

9.372.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TKR-W19
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 180 × 200 × 30 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Rượu Vang Cánh Kính, Tủ Rượu Gỗ Đẹp [Ưu Đãi 20%]

Sưu tầm rượu vang không còn là một môn nghệ thuật xa lạ với chúng ta, mà dường như đã trở thành một sở thích xa xỉ mà nhiều người vẫn luôn theo đuổi. Chính vì thế, nhu cầu một chiếc tủ rượu vang đẹp để trưng bày những chai rượu vang quý giá ngày càng được nhiều người quan tâm.

Vậy tủ rượu dùng để làm gì, có hình dáng như thế nào? có phải là đồ gỗ nội thất hay không thì mời các bạn hãy cùng nội thất TinHome tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé!

Tủ Bảo Quản Rượu, Tủ Rượu Cánh Kính Thường Làm Bằng Gì?

Trong thời đại hiện đại, tủ rượu đẹp phòng khách đã trở thành một món nội thất phổ biến và tạo điểm nhấn cho không gian sống. Để tăng thêm vẻ sang trọng và độc đáo cho phòng khách, các chất liệu phổ biến được sử dụng để làm mẫu tủ rượu đẹp mang đến sự đa dạng và lựa chọn cho người sử dụng.

Các loại gỗ thường được sử dụng để làm tủ rượu vang là:

  • Gỗ Sồi: Được sử dụng với màu nâu sáng và vân gỗ đẹp, mang đến vẻ cổ điển và trang nhã.
  • Gỗ Hồng Đào: Có màu sắc đỏ rực rỡ và vân gỗ đặc trưng, tạo ra sự ấm cúng và quý phái.
  • Gỗ Thông: Có màu sáng và vẻ nhẹ nhàng, phù hợp với nhiều phong cách trang trí khác nhau.
Giá Tủ Rượu Vang Đẹp Gỗ Công Nghiệp Phòng Khách

Các chất liệu phổ biến cho tủ rượu vang

Và đặc biệt khi tủ rượu gỗ kết hợp với cánh nhôm kính cường lực sẽ tạo nên vẻ đẹp sang trọng kiểu dáng hiện đại, đơn giản và tinh tế. Kim loại không chỉ tạo nên vẻ bền bỉ mà còn có tính thẩm mỹ cao tạo ra nên sự thoải mái, ấm cúng cho không gian phòng khách.

Ngoài ra, kính cũng là một chất liệu phổ biến được sử dụng cho tủ rượu vang phòng khách. Mẫu tủ rượu đẹp bằng kính tạo ra sự sang trọng và hiện đại. Kính có thể được sử dụng cho cửa tủ hoặc các bề mặt bên ngoài, tạo ra vẻ trong suốt và cho phép người dùng trưng bày các chai rượu một cách nổi bật.

Lý Do Tủ Rượu Gỗ Công Nghiệp Được Dùng Phổ Biến

Với thực trang hiện nay, vấn đề bảo vệ rừng, lá phổi xanh của thế giới càng ngày càng được chúng ta quan tâm. Gỗ tự nhiên không còn nhiều, chính vì vậy những chiếc tủ rượu gỗ công nghiệp là một giải pháp thay thế hoàn hảo bởi vì:

1/ Tủ Rượu Gỗ Chống Ẩm Tốt

Tủ rượu gỗ có bề phủ Melamine trên bề mặt nên, cốt gỗ kháng ẩm nên khả năng chống ẩm. Nhờ đó giúp tủ đựng rượu tránh khỏi tình trạng cong vênh, co ngót sau thời gian dài sử dụng. Đây là một yếu tố quyết định tuổi thọ sản phẩm tủ rượi.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

2/ Tủ Rượu Phòng Khách Đẹp, Bền

Hiện nay các tủ đựng rượu đều được xử lý với quy trình nghiêm ngặt dưới áp suất cao, tẩm sấy kỹ lưỡng nên kháng được mối mọt vô cùng tốt. Kết hợp với các loại bề mặt có độ bóng cao, hạn chế trầy xước trong quá trình vận chuyển cũng như sử dụng nên đảm bảo độ bền bỉ cho tủ.

3/ Tủ Đựng Rượu Vang Giá Thành Rẻ

So với tủ rượu gỗ tự nhiên như tủ rượu gỗ sồi thì tủ trưng rượu gỗ hiện đại có giá thành rẻ hơn rất nhiều nhờ vật liệu kết hợp máy móc sản xuất tiên tiến giúp rút ngắn thời gian gia công cũng như tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm.

4/ Tủ Rượu Cánh Kính Hiện Đại, Đa Phong Cách

Tủ đựng rượu hiện đại ngày nay có kết cấu nhẹ hơn rất nhiều so với tủ gỗ tự nhiên nên việc vận chuyển cũng dễ dàng hơn. Bên cạnh đó do đa dang thiết kế và màu sắc nên tủ đựng rượu gỗ hiện đại có thể kết hợp được với nhiều phong cách nội thất khác nhau của ngôi nhà.

Tại Sao Tủ Bảo Quản Rượu Vang Gỗ Hiện Đại Được Ưa Chuộng?

Nếu như bộ bàn ghế sofa, đồng hồ, tranh Canvas treo tường là vật trang trí của phòng khách nhà bạn thì tủ để rượu vang chính là điểm nhấn trong bức tranh toàn cảnh đó.

Tủ rượu vang sang trọng với những chai rượu tinh tế được trưng bày đẹp mắt sẽ thể hiện đẳng cấp và cá tính của chủ nhà. Khách khi vào chắc chắn đều không thể rời mắt khỏi tủ rượu phòng khách này, họ chắc chắn sẽ bị bạn làm mê hoặc.

Bên cạnh việc thể hiện cá tính của chủ nhà, tủ rượu hiện đại còn tạo điểm nhấn khó quên cho không gian phòng khách của bạn. Cách trang trí này vừa mới lạ lại thu hút lại rất có gu thẩm mỹ, giúp cho căn nhà của bạn trở nên sang trọng và quý phái hơn.

Tủ trưng bày rượu đẹp phòng khách không chỉ có đựng rượu, bên cạnh đó tủ trưng rượu có thể trưng bày nhiều đồ trang trí khác điểm xuyến cho không gian phòng khách trở nên đẹp và có cá tính hơn.

Theo phong thủy, tủ đựng rượu trang trí có thể mang lại tiền tài, may mắn cho chủ nhà nếu được bố trí phù hợp.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Tủ Rượu Vang Cánh Kính, Tủ Rượu Gỗ Công Nghiệp

Bạn nên chọn những vị trí tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào để cho rượu không bị hỏng. Khi sắp xếp rượu vang vào tủ bạn nên xếp những chai rượu vang nằm ngang và đặt ở vị trí ổn định, không rung lắc.

Nhiệt độ phù hợp để bảo quản rượu vang là từ 5-18 độ C, khu vực để rượu nên có độ ẩm là 57%. Bên cạnh đó, tùy vào từng loại rượu vang sẽ có ngưỡng nhiệt độ và độ ẩm riêng, vì vậy khi chọn tủ, bạn nên chọn tủ có thiết kế ngăn tủ sẽ bảo quản rượu tốt hơn. Nếu nhà bạn có ngâm rượu thì tủ rượu vang có ngăn tủ sẽ trở thành một tủ đựng rượu ngâm hoàn hảo.

Cùng chúng tôi tham khảo một số vị trí trưng bày tủ rượu cho phòng khách ấn tượng:

1/ Tủ Rượu Gỗ Ở Góc Phòng Khách

Tủ rượu phòng khách thường có thiết kế sang trọng, hiện đại giúp tạo nên điểm nhấn cho khu vực phòng khách. Ngoài việc tăng tính thẩm mỹ thì tủ rượu gỗ còn có chức năng bảo quản rượu giúp tăng tuổi thọ các chai rượu khi sử dụng

Bố trí tủ đựng rượu vang phòng khách ngoài việc tô điểm cho thiết kế phòng khách thì việc này còn thuận tiện cho việc chuẩn bị, phục vụ đồ uống cho khách các dịp tổ chức tiệc

2/ Tủ Rượu Cánh Kính Cường Lực Gần Bàn Ăn

Nếu phòng khách được kết hợp với khu vực bếp và bàn ăn, thì đặt tủ rượu gần bàn ăn sẽ giúp tiện lợi cho việc thưởng thức rượu trong khi dùng bữa.

3/ Tủ Bảo Quản Rượu Đặt Gần Ghế Sofa

Nếu bạn thường chọn uống rượu khi ngồi trên sofa thì đặt kệ tủ rượu gần sofa sẽ giúp cho bạn dễ dàng lấy rượu mà không cần phải đứng lên.

4/ Tủ Rượu Ốp Tường Hiện Đại

Nếu không phù hợp để đặt tủ rượu trên sàn thì bạn có thể treo tủ rượu lên tường để trưng bày các chai rượu của mình. Vị trí trên tường cũng giúp tiết kiệm diện tích và tạo ra sự thú vị khi trưng bày.

5/ Tủ Đựng Rượu Dưới Bậc Thang

Nếu phòng khách của bạn dùng tủ cầu thang thì việc dùng tủ đựng rượu gỗ để thay thế và đặt dưới bậc cầu thang có thể trở thành một vị trí đặc biệt giúp tạo nên một thiết kế ấn tượng cho không gian phòng khách.

Giá Tủ Rượu Vang Đẹp Gỗ Công Nghiệp Phòng Khách

Những vị trí trưng bày tủ rượu cho phòng khách phù hợp, ấn tượng

Tiêu Chí Chọn Tủ Bảo Quản Rượu Vang Hiện Đại Một

Để chọn được một tủ đựng rượu phù hợp với không gian phòng khách của bạn trước hết bạn cần xác định cho mình các tiêu chí để việc này trở nên dễ dàng hơn. Sau đây là một số tiêu chí mình đưa ra, bạn có thể xem thêm để tham khảo:

  • Đầu tiên là cần xác định vị trí đặt tủ đựng rượu trong phòng khách của bạn, sau đó hãy dùng thước để đo các kích thước tủ rượu, chiều dài, rộng, cao của tủ đựng rượu mong muốn.
  • Bên cạnh đó cũng cần để ý màu sắc thiết kế nội thất trong phòng khách để chọn màu tủ đựng rượu hợp tông để tăng tính thẩm mỹ cho căn nhà.
  • Bạn cũng cần chú trọng đến yếu tố phong thủy để đặt tủ đựng rượu. Yếu tố phong thủy ảnh hưởng không nhỏ đến tài vận, may mắn, sức khỏe của gia chủ. Đặt tủ trưng rượu phù hợp với phong thủy sẽ giúp mọi thứ hanh thông hơn.
  • Dung tích tủ rượu phòng khách cần được đặt theo số lượng rượu mà bạn muốn lưu trữ và sử dụng.
  • Nếu bạn thuộc Đông tứ mệnh thì tủ đựng rượu nên đặt theo các hướng chính Đông, chính Nam, chính Bắc và Đông Nam. Còn nếu bạn thuộc Tây tứ mệnh thì các hướng như chính Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc là các hướng phù hợp nhất.
Giá Tủ Rượu Vang Đẹp Gỗ Công Nghiệp Phòng Khách

[SALE 50%] Giá Tủ Rượu gỗ Vang Đẹp Phòng Khách

Sau khi đã có cho mình những tiêu chí để lựa chọn tủ đựng rượu phù hợp thì cùng đi đến phần tiếp theo nào. Dưới đây là một số mẫu tủ rượu đẹp phòng khách thịnh hành trên thị trường, hãy dựa vào tiêu chí của bản thân để lựa chọn chiếc tủ rượu gỗ đẹp cho bạn nhé.

999+ Mẫu Tủ Rượu Đẹp Phòng Khách Hiện Đại

1/ Tủ Rượu Gỗ Đứng

Đây là một kiểu dáng truyền thống nhưng chưa bao giờ hết hot trong các gia đình. Ưu điểm của tủ đựng rượu đứng là có thể kết hợp được với mọi phong cách thiết kế nội thất trong phòng khách mà không bao giờ bị lỗi thời. Bên cạnh đó bạn cũng có thể sử dụng chiếc tủ đựng rượu này để đặt thêm các vật trang trí cho ngôi nhà của mình thêm phần sang trọng.

[SALE 50%] Giá Tủ Rượu Vang Đẹp Gỗ Công Nghiệp Phòng Khách

[SALE 50%] Giá Tủ Rượu Vang Đẹp Gỗ Công Nghiệp Phòng Khách

2/ Tủ Rượu Hiện Đại Dùng Trang Trí

Để phù hợp với mục đích trang trí, trưng bày thì các tủ đựng rượu thường thiết kế thêm các kệ trưng bày để chủ nhà dễ dàng bày trí cho phòng khách của mình thêm sang trọng hơn. Ngày nay hầu hết các tủ trưng bày rượu đều được thiết kế thêm kệ tủ rượu, có thể nói đây là một trong số những mẫu tủ rượu gỗ đẹp và thịnh hành nhất hiện tại.

[SALE 50%] Giá Tủ Rượu Vang Đẹp Gỗ Công Nghiệp Phòng Khách

Tủ đựng rượu vang kết hợp thêm kệ trưng bày sang trọng

[SALE 50%] Giá Tủ Rượu Vang Đẹp Gỗ Công Nghiệp Phòng Khách

Tủ đựng rượu vang kết hợp thêm kệ trưng bày tăng tính thẩm mỹ

3/ Tủ Rượu Âm Tường Gỗ

Theo nhu cầu của đa số khách hàng về những chiếc tủ đựng rượu tiết kiệm diện tích nhưng vẫn đảm bảo tính sang trọng và tạo điểm nhấn cho ngôi nhà thì tủ rượu âm tường được ra đời. Với thiết kế tận dụng những khoảng trống giữa các bức tường cùng với những ô kính được chia ra đẹp mắt thì tủ rượu ốp tường sẽ giúp căn nhà trở nên gọn gàng và tạo điểm nhấn nổi bật trong mắt khách hàng. Đây là mẫu tủ rượu có thiết kế hiện đại, mang đậm phong cách phương Tây sang trọng.

[SALE 50%] Giá Tủ Rượu Vang Đẹp Gỗ Công Nghiệp Phòng Khách

Tủ đựng rượu vang âm tường phòng khách

[SALE 50%] Giá Tủ Rượu Vang Đẹp Gỗ Công Nghiệp Phòng Khách

Tủ đựng rượu vang âm tường mang phong cách Tây Âu

[SALE 50%] Giá Tủ Rượu Vang Đẹp Gỗ Công Nghiệp Phòng Khách

Tủ đựng rượu vang âm tường kết hợp thêm kệ trưng bày

4/ Tủ Đựng Rượu Vang Ngăn Phòng Khách

Nếu bạn không thích để vách tường ngăn giữa phòng khách và phòng bếp thì có thể cân nhắc đặt một tủ trưng rượu sang trọng để ngăn đôi. Tủ đựng rượu ngăn phòng vừa giúp cho không gian căn nhà được mở rộng ra vừa không tạo sự bí bách mà còn tăng tính thẩm mỹ cho căn nhà của bạn.

[SALE 50%] Giá Tủ Rượu Vang Đẹp Gỗ Công Nghiệp Phòng Khách

Tủ đựng rượu vang ngăn phòng khách và bếp

[SALE 50%] Giá Tủ Rượu Vang Đẹp Gỗ Công Nghiệp Phòng Khách

Tủ đựng rượu vang ngăn phòng khách và bếp tiết kiệm diện tích

5/ Mẫu Tủ Rượu Góc Phòng Khách

Mẫu tủ rượu góc phòng khách được biết đến với thiết kế nhỏ gọn, tận dụng tối đa diện tích của căn nhà. Lối thiết kế này vừa sang trọng lại vừa che được góc chết trong căn phòng. Tủ rượu góc có thể che khuyết điểm hoàn hảo cho phòng khách của bạn.

[SALE 50%] Giá Tủ Rượu Vang Đẹp Gỗ Công Nghiệp Phòng Khách

Tủ đựng rượu vang gỗ góc phòng khách

[SALE 50%] Giá Tủ Rượu Vang Đẹp Gỗ Công Nghiệp Phòng Khách

Tủ đựng rượu vang góc có màu sắc cùng tông với nội thất

6/ Tủ Rượu Gỗ Treo Tường

Bạn không thích đặt một chiếc tủ rượu có diện tích quá lớn trong nhà, bạn thích sự nhỏ gọn, tinh tế thì tủ rượu nhỏ như tủ rượu treo tường là một sự lựa chọn phù hợp cho bạn. Tủ đựng rượu vang kiểu này vừa tiết kiệm được diện tích mà vẫn mang lại gu thẩm mỹ cho phòng khách của bạn.

[SALE 50%] Giá Tủ Rượu Vang Đẹp Gỗ Công Nghiệp Phòng Khách

Tủ rượu vang treo tường

[SALE 50%] Giá Tủ Rượu Vang Đẹp Gỗ Công Nghiệp Phòng Khách

Tủ rượu treo tường tăng tính thẩm mỹ cho phòng khách

[SALE 50%] Giá Tủ Rượu Vang Đẹp Gỗ Công Nghiệp Phòng Khách

Tủ rượu treo tường kết hợp kệ trang trí

Báo Giá Tủ Rượu Đẹp Đựng Rượu Vang Phòng Khách

Giá của một tủ rượu vang gỗ hiện đại sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: chất liệu làm tủ là MDF, MFC, HDF hay Plywood, tủ đựng rượu của bạn có kích thước như thế nào, mẫu mã ra sao,.. Chính vì vậy, sau khi đã chọn được mẫu tủ rượu phù hợp với phòng khách của mình thì bạn nên liên hệ trực tiếp với đơn vị bạn muốn mua để được báo giá tủ rượu gỗ cụ thể và chính xác nhất.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Công Ty Sản Xuất Tủ Rượu Gỗ Hiện Đại Uy Tín

Bạn vẫn còn đang phân vân không biết nơi nào có thể tin tưởng, nơi nào bán tủ đựng rượu giá tốt, mẫu mã đa dạng nhất, vậy thì hãy đến với TinHome. Bạn sẽ được tư vấn nhiệt tình với thiết kế mong muốn cùng những sản phẩm có giá tốt nhất thị trường.

Hiện tại TinHome đang có chương trình khuyến mãi sale giảm giá từ 30%, 40%, 50% các sản phẩm tủ quần áo, tủ rượu, tủ trưng bày, tủ kệ trang trí, tủ tivi, tủ giày dép,… Quý khách có thể tham khảo hoặc liên hệ với TinHome để được tư vấn cũng như là những ưu đãi mới nhé!