Hiển thị 1–18 của 58 kết quả

Bàn Trang Điểm

Bàn Trang Điểm BTD-W01

In stock

3.950.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BTD-W01
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 128 × 43 × 124 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Trang Điểm BTD-W02

In stock

4.350.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BTD-W02
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 80 × 36 × 139 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Trang Điểm BTD-W03

In stock

3.500.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BTD-W03
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 50 × 40 × 130 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Trang Điểm BTD-W04

In stock

3.800.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BTD-W04
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 55,5 × 40 × 119 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Trang Điểm BTD-W05

In stock

4.450.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BTD-W05
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 80 × 40 × 145 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Trang Điểm BTD-W06

In stock

6.800.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BTD-W06
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 80 × 45 × 130,5 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Trang Điểm BTD-W07

In stock

3.750.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BTD-W07
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 56 × 48 × 138 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Trang Điểm BTD-W08

In stock

6.700.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BTD-W08
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 100 × 45 × 76 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Trang Điểm BTD-W09

In stock

8.000.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BTD-W09
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 115 × 45 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Trang Điểm BTD-W10

In stock

4.350.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BTD-W10
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 80 × 40 × 132 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Trang Điểm BTD-W11

In stock

4.350.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BTD-W11
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 100 × 40 × 126 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Trang Điểm BTD-W12

In stock

3.600.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BTD-W12
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 80 × 40 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Trang Điểm BTD-W13

In stock

8.200.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BTD-W13
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 106 × 46 × 170 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Trang Điểm BTD-W14

In stock

4.350.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BTD-W14
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 90 × 40 × 120 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Trang Điểm BTD-W15

In stock

3.600.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BTD-W15
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 60 × 40 × 147 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Trang Điểm BTD-W16

In stock

3.700.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BTD-W16
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 60 × 40 × 81 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Trang Điểm BTD-W17

In stock

3.700.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BTD-W17
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 70 × 40 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Trang Điểm BTD-W18

In stock

4.150.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BTD-W18
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 60 × 40 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

200+ Mẫu Bàn Trang Điểm Gỗ, Nhựa Đẹp & Hiện Đại [SALE 45%]

Mẫu bàn trang điểm gỗ, nhựa tại TinHome sẽ đưa bạn đến trải nghiệm không gian trang điểm hiện đại và tiện nghi. Thiết kế thông minh và tinh tế giúp tối ưu hóa không gian và sắp xếp thông minh cho các sản phẩm trang điểm và phụ kiện một cách hợp lý.

Các chi tiết tinh xảo và các đường nét mềm mại tạo ra một cảm giác thẩm mỹ cao đến từng chi tiết. Bạn có thể lựa chọn màu sắc, kiểu dáng phù hợp với phong cách và không gian nội thất của bạn sau khi xem qua bài viết dưới đây.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Có những chất liệu nào được sử dụng để làm bàn trang điểm?

Bề mặt của mẫu bàn trang điểm được làm từ nhiều chất liệu đa dạng, nguyên liệu được làm chủ yếu từ gỗ tự nhiên cao cấp. Mang đến một vẻ đẹp tự nhiên và ấm áp được gia công tỉ mỉ, bề mặt gỗ được mài mịn và bóng, tạo nên một cảm giác mềm mại và dễ chịu khi tiếp xúc. Ngoài ra dưới đây còn có 2 chất liệu được dùng phổ biến sau gỗ, hãy cùng Tinhome tìm hiểu ngay nhé.

200+ Mẫu Bàn Trang Điểm Gỗ, Nhựa Đẹp Hiện Đại [SALE 45%]

Bề mặt bàn trang điểm được làm từ nhiều chất liệu đa dạng

1/ Chất liệu sắt

Sắt là một lựa chọn phổ biến và độc đáo làm bàn trang điểm, mang đến vẻ đẹp công nghiệp, mạnh mẽ và hiện đại. Bằng chất liệu sắt được thiết kế với những đường nét thanh thoát, đơn giản và tinh tế, tạo nên một sự gợi cảm và hấp dẫn.

Với sự chắc chắn và độ bền cao, sắt không chỉ có vẻ ngoài hấp dẫn mà còn mang đến khả năng chịu lực tốt. Chất liệu sắt được gia công một cách tỉ mỉ và chắc chắn, tạo nên một cấu trúc vững chãi và ổn định.

2/ Chất liệu nhựa

Nhựa hiện đang là một trong những lựa chọn phổ biến chúng được thiết kế với sự nhẹ nhàng và tính thẩm mỹ cao, tạo nên một sự tươi mới và tinh tế. Một trong những ưu điểm lớn của chất liệu nhựa là đa dạng về màu sắc và hoa văn. Bạn có thể tìm thấy các mẫu bàn trang điểm nhựa với các gam màu sáng, tươi sáng và đa dạng như trắng, đen, xanh, hồng, vàng, hoặc thậm chí các hoa văn độc đáo và sặc sỡ.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Tiêu chí chọn bàn trang điểm cực chuẩn

Khi chọn bàn trang điểm Hàn Quốc, một tiêu chí cực chuẩn là tìm kiếm sự độc đáo, linh hoạt và hiện đại mà chất liệu nhựa mang lại. Bàn trang điểm nhựa được thiết kế với tính thẩm mỹ cao, sự nhẹ nhàng và tinh tế, tạo nên một không gian trang điểm tươi mới và đặc biệt.

Đồng thời, với độ bền và khả năng chịu lực cao, chất liệu nhựa đảm bảo rằng bàn trang điểm sẽ duy trì vẻ đẹp và độ mới mẻ trong thời gian dài. Cùng xem chi tiết hơn với các tiêu chí ngay.

200+ Mẫu Bàn Trang Điểm Gỗ, Nhựa Đẹp Hiện Đại [SALE 45%]

Tiêu chí cực chuẩn là tìm kiếm sự độc đáo, linh hoạt và hiện đại mà chất liệu nhựa mang lại

1/ Kích thước bàn trang điểm Hàn Quốc

Kích thước ban trang điểm là một tiêu chí quan trọng khi chọn mua, và để chọn tốt nhất bạn cần xem xét một số yếu tố liên quan. Trước tiên nên cân nhắc không gian sẵn có trong phòng của bạn, đo và đánh giá kích thước thực tế để biết được phạm vi. Điều này giúp bạn tránh mua một bàn quá lớn hoặc quá nhỏ so với không gian sẵn có, gây khó khăn trong việc sắp xếp và sử dụng.

Sau đó hãy xem xét chức năng và tính linh hoạt của bàn trang điểm. Cân nhắc các tính năng như gương có thể điều chỉnh được, ngăn kéo hoặc ngăn để lưu trữ dụng cụ, cùng với khả năng di chuyển hoặc gấp gọn để tiết kiệm không gian. Các tính năng này giúp bạn tận dụng tối đa bàn trang điểm và tạo sự thuận tiện trong quá trình sử dụng.

2/ Kiểu dáng và phong cách bàn trang điểm phù hợp

Có nhiều kiểu dáng khác nhau như hiện đại, cổ điển, đơn giản, hoặc sang trọng. Việc xác định phong cách mà bạn muốn thể hiện trong không gian trang điểm của mình và chọn bàn trang điểm trong mục đồ nội thất gỗ có kiểu dáng phù hợp.

Ví dụ: nếu bạn đang tạo dựng một không gian trang điểm hiện đại và tối giản, bạn có thể chọn một bàn trang điểm Hàn Quốc với đường nét sạch, màu sắc đơn giản và thiết kế tối giản.

Tiếp đến hãy xem xét các chi tiết và đặc điểm của mẫu bàn trang điểm đẹp. Các chi tiết như gương, đèn trang điểm hoặc kệ đựng dụng cụ trang điểm có thể tạo điểm nhấn độc đáo và tăng tính thực tế của bàn trang điểm. Đồng thời, cân nhắc về sự tiện ích và sự phù hợp của các chi tiết này với nhu cầu trang điểm của bạn.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

3/ Màu sắc hài hòa

Nếu không gian trang điểm của bạn đã có sẵn một bảng màu chủ đạo hoặc một màu sắc chính, hãy chọn ban trang điểm có màu sắc tương phản hoặc tương đồng để tạo ra sự cân đối và hài hòa.

Ví dụ, nếu không gian trang điểm có tông màu nâu ấm, bạn có thể chọn một bàn trang điểm có màu trắng tinh khiết hoặc màu gỗ nhạt để tạo sự tương phản và sự cân bằng màu sắc.

Nếu không gian trang điểm của bạn đã có một màu sắc chính hoặc các yếu tố nội thất khác như ghế, kệ hoặc gương đã có sẵn, hãy chọn bàn trang điểm óc chó có màu sắc tương phản hoặc tương đồng để tạo ra sự cân bằng và sự kết hợp màu sắc hài hòa.

Ví dụ, nếu không gian trang điểm có một màu sắc chủ đạo là màu xanh dương, bạn có thể chọn một mẫu bàn trang điểm đẹp có màu trắng hoặc xám để tạo sự tương phản và cân bằng màu sắc.

200+ Mẫu bàn trang điểm gỗ, nhựa đẹp và hiện đại được ưa chuộng nhất hiện nay

Có hơn 200 mẫu bàn trang điểm gỗ, nhựa đẹp, hiện đại được Tinhome cập nhật mỗi ngày và đang được ưa chuộng, mang đến sự đa dạng và lựa chọn phong phú cho không gian makeup của bạn.

Dù là bàn trang điểm nhựa hay gỗ, các mẫu hiện đại đều được thiết kế với tính tiện ích cao và sự tối ưu hóa không gian. Ngăn kéo, kệ lưu trữ và gương điều chỉnh là những tính năng thông minh giúp bạn tổ chức dụng cụ trang điểm và tạo nên trải nghiệm trang điểm thuận tiện. Ngoài ra, các mẫu bàn trang điểm gỗ óc chó hiện đại cũng thường có sự kết hợp với các vật liệu khác như kim loại, kính hoặc đá, mang đến sự sang trọng và phong cách đương đại.

200+ Mẫu Bàn Trang Điểm Gỗ, Nhựa Đẹp Hiện Đại [SALE 45%]

Bàn trang điểm gỗ, nhựa đẹp và hiện đại

1/ Bàn trang điểm mini đơn giản

Bàn trang điểm mini là một lựa chọn hoàn hảo cho những không gian nhỏ hẹp hoặc những ai yêu thích sự tối giản nhưng không kém phần tinh tế. Với kích thước nhỏ gọn 60cm x 40cm x 80cm, bàn trang điểm nhỏ gọn tiết kiệm không gian mà vẫn đáp ứng được nhu cầu trang điểm cơ bản.

Thông số kỹ thuật của ban trang diem mini đơn giản thông thường như sau:

 • Kích thước: 60cm (chiều rộng) x 40cm (chiều sâu) x 80cm (chiều cao)
 • Chất liệu: Gỗ công nghiệp/ Nhựa
 • Màu sắc: Trắng, Nâu, Đen
 • Tính năng: 1 gương, 1 ngăn kéo, không có đèn trang điểm
 • Kiểu dáng: Đơn giản, tối giản
200+ Mẫu Bàn Trang Điểm Gỗ, Nhựa Đẹp Hiện Đại [SALE 45%]

Bàn trang điểm mini đơn giản

2/ Bàn trang điểm hiện đại đẹp

Mẫu bàn trang điểm hiện đại đẹp kết hợp với sự hiện đại là một tuyệt tác nghệ thuật trong không gian căn phòng của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo giữa tính thẩm mỹ và tính ứng dụng đem đến không chỉ một nơi để trang điểm mà còn là một điểm nhấn độc đáo trong không gian nội thất.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Ở loại bàn này cho bạn sự lựa chọn giữa gỗ tự nhiên tạo nên sự ấm cúng và tự nhiên, gỗ công nghiệp để có sự đa dạng trong màu sắc và hoa văn, hoặc kim loại và kính để tạo nên sự hiện đại và sang trọng.

Thông số kỹ thuật phổ biến của Bàn trang điểm đẹp hiện đại:

 • Kích thước: Tùy chọn (thông thường khoảng 100cm – 120cm chiều rộng, 50cm – 60cm chiều sâu, 75cm – 90cm chiều cao)
 • Chất liệu: Gỗ tự nhiên/ Gỗ công nghiệp/ Kim loại/ Kính
 • Màu sắc: Đa dạng tùy chọn (trắng, nâu, đen, và các tông màu hiện đại khác)
 • Tính năng: Gương lớn, ngăn kéo hoặc kệ để lưu trữ, đèn trang điểm tích hợp, điều chỉnh độ sáng, ngăn cách điện thoại di động hoặc máy sấy tóc.
 • Kiểu dáng: Hiện đại, sang trọng, đa dạng

3/ Bàn trang điểm tân cổ điển

Một tác phẩm nghệ thuật đích thực trong không gian trang điểm của bạn. Với vẻ đẹp sang trọng và hoàng gia, bàn trang điểm này mang đến một không gian trang điểm đầy lịch lãm và quyến rũ.

Chất liệu chủ yếu là gỗ tự nhiên hoặc gỗ công nghiệp, tạo nên sự ấm cúng và vẻ đẹp tự nhiên. Màu sắc thường là những tông màu nâu sẫm hoặc nâu cổ điển, tạo nên sự cổ điển và lịch sự. Các chi tiết mỹ thuật tinh xảo như hoa văn, chân đế hoặc khắc trên bàn trang điểm thêm vào vẻ đẹp cổ điển và tinh tế của nó.

Thông số kỹ thuật của Bàn trang điểm phong cách tân cổ điển như sau:

 • Kích thước: Tùy chọn (thông thường khoảng 90cm – 120cm chiều rộng, 40cm – 60cm chiều sâu, 70cm – 80cm chiều cao)
 • Chất liệu: Gỗ tự nhiên/ Gỗ công nghiệp
 • Màu sắc: Nâu sẫm, nâu cổ điển, vàng cổ điển, và các tông màu cổ điển khác
 • Tính năng: Gương lớn, kiểu dáng cổ điển, hoa văn tinh xảo, ngăn kéo hoặc kệ để lưu trữ, các chi tiết mỹ thuật như chân đế hoặc khắc tinh xảo.
 • Kiểu dáng: Tân cổ điển, sang trọng, phong cách hoàng gia.
200+ Mẫu Bàn Trang Điểm Gỗ, Nhựa Đẹp Hiện Đại [SALE 45%]

Bàn trang điểm gỗ tân cổ điển

4/ Bàn trang điểm phong cách Metallic

Bàn trang điểm bắt nguồn từ phong cách Metallic mang đến sự hiện đại và sành điệu cho không gian trang điểm riêng. Với sự kết hợp độc đáo giữa chất liệu kim loại và các tông màu bóng loáng tạo nên một sự ấn tượng mạnh mẽ.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Dù là một bàn trang điểm nhựa hay gỗ nhỏ gọn hay một phiên bản lớn hơn, nó sẽ tạo ra một không gian trang điểm thú vị và tiện nghi. Chất liệu chủ yếu của bàn trang điểm phong cách Metallic là kim loại, như thép không gỉ, nhôm, đồng hoặc kết hợp với kính và gương. Bề mặt kim loại phản chiếu tạo ra hiệu ứng ánh sáng độc đáo, tạo nên vẻ đẹp đồng thời hiện đại và sang trọng.

Thông số kỹ thuật của Bàn theo phong cách Metallic:

 • Kích thước: Tùy chọn (thông thường khoảng 80cm – 100cm chiều rộng, 40cm – 50cm chiều sâu, 70cm – 80cm chiều cao)
 • Chất liệu: Kim loại (thép không gỉ, nhôm, đồng) hoặc kết hợp với các chất liệu khác như kính, gương
 • Màu sắc: Bạc, vàng, đồng, hoặc các tông màu kim loại khác
 • Tính năng: Gương lớn, kiểu dáng hiện đại, bề mặt kim loại phản chiếu, ngăn kéo hoặc kệ để lưu trữ
 • Kiểu dáng: Hiện đại, sang trọng, phong cách công nghệ
200+ Mẫu Bàn Trang Điểm Gỗ, Nhựa Đẹp Hiện Đại [SALE 45%]

Bàn trang điểm phong cách Metallic

5/ Bàn trang điểm gỗ treo tường

Với thiết kế treo tường, nó giúp tối ưu hóa không gian và mang đến sự tiện ích và sắp xếp gọn gàng cho không gian. Kích thước của bàn trang điểm gỗ treo tường có thể tùy chỉnh để phù hợp với không gian và nhu cầu cá nhân.

Thông số kỹ thuật của Bàn trang điểm gỗ treo tường:

 • Kích thước: Tùy chọn (thông thường khoảng 60cm – 90cm chiều rộng, 30cm – 40cm chiều sâu, 60cm – 80cm chiều cao)
 • Chất liệu: Gỗ tự nhiên hoặc có thể chọn gỗ công nghiệp
 • Màu sắc: Đa dạng tùy chọn (trắng, nâu, đen, và các tông màu gỗ tự nhiên)
 • Tính năng: Gương nhỏ hoặc gương lớn, ngăn kéo hoặc kệ để lưu trữ, thiết kế treo tường, tiết kiệm không gian
 • Kiểu dáng: Hiện đại, đơn giản, tiện ích
200+ Mẫu Bàn Trang Điểm Gỗ, Nhựa Đẹp Hiện Đại [SALE 45%]

Bàn trang điểm gỗ treo tường

6/ Bàn trang điểm gập thông minh

Bàn trang điểm đẹp gập thông minh hiện là một giải pháp tiện ích và đa chức năng cùng với thiết kế linh hoạt, nó giúp tối ưu hóa không gian và mang đến sự tiện lợi và sắp xếp thông minh trong không gian.

Thông số kỹ thuật của Bàn trang điểm gập thông minh:

 • Kích thước: Tùy chọn (thông thường khoảng 80cm – 100cm chiều rộng, 40cm – 60cm chiều sâu, 70cm – 80cm chiều cao)
 • Chất liệu: Gỗ công nghiệp, đặc hơn khi dùng gỗ tự nhiên
 • Màu sắc: Đa dạng tùy chọn (trắng, nâu, đen, và các tông màu gỗ tự nhiên)
 • Tính năng: Gương lớn, hệ thống gập thông minh, ngăn kéo hoặc kệ để lưu trữ, tích hợp đèn LED, cổng USB sạc điện thoại
 • Kiểu dáng: Hiện đại kết hợp với nhiều tiện ích linh hoạt
200+ Mẫu Bàn Trang Điểm Gỗ, Nhựa Đẹp Hiện Đại [SALE 45%]

Bàn trang điểm gập thông minh

7/ Bàn trang điểm tích đa năng tích hợp ngăn kéo

Đặc thù với thiết kế thông minh và tích hợp ngăn kéo, nó giúp bạn duy trì sắp xếp gọn gàng và tận dụng không gian hiệu quả. Kích thước của bàn trang điểm tích đa năng tích hợp ngăn kéo có thể được tùy chỉnh phù hợp với mọi không gian và nhu cầu cá nhân. Với chiều rộng và chiều sâu đủ lớn, nó cung cấp không gian đủ cho các hoạt động trang điểm và lưu trữ các sản phẩm cần thiết.

Thông số kỹ thuật của Bàn trang điểm tích đa năng tích hợp ngăn kéo:

 • Kích thước: Tùy chọn (thông thường khoảng 80cm – 120cm chiều rộng, 40cm – 60cm chiều sâu, 70cm – 80cm chiều cao)
 • Chất liệu: Gỗ công nghiệp và tốt hơn khi dùng gỗ tự nhiên
 • Màu sắc: Đa dạng tùy chọn (trắng, nâu, đen, và các tông màu gỗ tự nhiên)
 • Tính năng: Gương lớn, ngăn kéo tích hợp, kệ để lưu trữ, không gian đa năng, tiện ích
 • Kiểu dáng: Hiện đại, tiết kiệm không gian, thẩm mỹ
200+ Mẫu Bàn Trang Điểm Gỗ, Nhựa Đẹp Hiện Đại [SALE 45%]

Bàn trang điểm tích đa năng tích hợp ngăn kéo

8/ Bàn trang điểm phong cách Minimalism

Mẫu bàn trang điểm nhỏ gọn này là kiểu bàn thể hiện biểu tượng của sự tối giản và thanh lịch. Với thiết kế đơn giản và không có chi tiết phức tạp, tạo ra một không gian trang điểm tinh tế và hiện đại. Phong cách Minimalism không có những chi tiết phức tạp hay trang trí rườm rà.

Thay vào đó, nó tập trung vào sự tối giản và sự sắp xếp thông minh. Đặc điểm nổi bật là không gian lưu trữ tiện ích, như ngăn kéo hoặc các kệ để bạn có thể tổ chức và lưu trữ các sản phẩm trang điểm và phụ kiện một cách gọn gàng.

Thông số kỹ thuật của Bàn trang điểm đẹp phong cách Minimalism:

 • Kích thước: Tùy chọn (thông thường khoảng 80cm – 120cm chiều rộng, 40cm – 60cm chiều sâu, 70cm – 80cm chiều cao)
 • Chất liệu: Gỗ tự nhiên và gỗ công nghiệp, ngoài ra có thể dùng kim loại
 • Màu sắc: Trắng, đen, xám, tông màu nhạt
 • Tính năng: Gương nhỏ hoặc gương lớn, thiết kế đơn giản, tối giản, không gian lưu trữ tiện ích
 • Kiểu dáng: Hiện đại nhưng rất tối tối giản toát lên vẻ thanh lịch

Ngoài ra, ở TinHome còn có các sản phẩm khác như: tủ quần áo, tủ kệ trang trí, tủ trưng bày, tủ rượu, tủ kệ đầu giường, tủ giày dép gỗ,…Đặc biệt các sản phẩm này đang được TinHome giảm giá từ 30% – 50% cho các sản phẩm mới.

Kết luận

Bàn trang điểm gỗ đẹp và hiện đại được Tinhome tạo ra với thiết kế độc đáo và chất liệu sản xuất chất lượng cao. Mẫu bàn trang điểm cao cấp nâng tầm vẻ đẹp tự nhiên của gỗ và đồng thời mang đến tính linh hoạt và dễ dàng về vệ sinh. 

Với vẻ đẹp hiện đại và sang trọng, mẫu bàn trang điểm gỗ, nhựa sẽ là điểm nhấn hoàn hảo cho không gian trang điểm làm đẹp. Các chi tiết tinh xảo và các đường nét mềm mại tạo ra một cảm giác thẩm mỹ cao. Vừa có thể lựa chọn màu sắc và kiểu dáng phù hợp với phong cách chỉ có tại Tinhome.