Hiển thị 1–18 của 94 kết quả

Bàn Giám Đốc

Bàn Giám Đốc BGD-W01

In stock

31.000.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BGD-W01
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 240 × 200 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Giám Đốc BGD-W02

In stock

31.000.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BGD-W02
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 240 × 180 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Giám Đốc BGD-W03

In stock

30.000.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BGD-W03
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 240 × 220 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Giám Đốc BGD-W04

In stock

7.650.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BGD-W04
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 200 × 90 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Giám Đốc BGD-W05

In stock

7.250.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BGD-W05
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 200 × 90 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Giám Đốc BGD-W06

In stock

7.250.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BGD-W06
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 200 × 90 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Giám Đốc BGD-W07

In stock

7.250.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BGD-W07
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 200 × 90 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Giám Đốc BGD-W08

In stock

7.150.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BGD-W08
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 200 × 90 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Giám Đốc BGD-W09

In stock

7.150.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BGD-W09
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 200 × 90 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Giám Đốc BGD-W10

In stock

7.590.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BGD-W10
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 240 × 95 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Giám Đốc BGD-W11

In stock

75.900.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BGD-W11
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 240 × 95 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Giám Đốc BGD-W12

In stock

7.590.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BGD-W12
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 240 × 95 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Giám Đốc BGD-W13

In stock

7.150.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BGD-W13
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 200 × 90 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Giám Đốc BGD-W14

In stock

7.900.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BGD-W14
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 200 × 90 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Giám Đốc BGD-W15

In stock

7.900.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BGD-W15
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 200 × 90 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Giám Đốc BGD-W16

In stock

7.250.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BGD-W16
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 200 × 90 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Giám Đốc BGD-W17

In stock

7.920.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BGD-W17
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 240 × 95 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Giám Đốc BGD-W18

In stock

8.800.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BGD-W18
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 200 × 95 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Mẫu Bàn Giám Đốc Gỗ Cao Cấp Hiện Đại, Giá Rẻ [SALE 30%]

Bàn giám đốc là một trong những cơ sở thiết yếu cho không gian làm việc của ban lãnh đạo hay các cấp quản lý ngày nay. Với đa dạng mẫu mã và thiết kế tinh tế, sang trọng chúng không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn góp phần tạo nên một không gian làm việc hiện đại và chuyên nghiệp. Nếu bạn đang tìm kiếm những mẫu bàn giám đốc cao cấp, chất lượng đồng thời có giá cả hợp lý, hãy cùng TinHome tham khảo ngay những mẫu bên dưới đây.

Tiêu chí chọn bàn giám đốc đẹp cho mọi văn phòng

Trên thị trường hiện nay, có nhiều dòng sản phẩm bàn giám đốc cao cấp với nhiều mẫu mã khác nhau. Vì vậy, để lựa chọn bộ bàn ghế giám đốc phù hợp, cũng như đảm bảo sự tiện lợi, thoải mái nhằm mang lại hiệu quả công việc tốt, bạn có thể tham khảo một vài tiêu chí sau:

1. Các chất liệu tạo nên bàn giám đốc

Gỗ là một trong những chất liệu phổ biến nhất đã và đang được ưa chuộng trong sản xuất bàn giám đốc hiện nay. Điều này có thể được giải thích bởi tính đẹp mắt, sang trọng và độ bền cao mà gỗ mang lại cho sản phẩm. Với sự đa dạng của cả chất liệu gỗ tự nhiên và gỗ công nghiệp, người dùng sẽ có nhiều lựa chọn để sở hữu những mẫu bàn làm việc giám đốc có tuổi thọ cao mà giá thành lại hợp lý. 

Bên cạnh đó, bàn làm việc gỗ còn linh động trong việc thiết kế đảm bảo phù hợp với nhiều không gian khác nhau, từ những không gian văn phòng lớn đến những phòng làm việc nhỏ, hẹp đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra còn có các loại bàn làm từ các vật liệu khác nhau như thép, sắt, kính cường lực, đá tự nhiên,… Tùy thuộc vào sở thích và phong cách của người sử dụng mà bạn có thể đưa ra loại chất liệu phù hợp nhất.

2. Kích thước bàn giám đốc như thế nào là phù hợp?

Kích thước bàn làm việc giám đốc là một yếu tố quan trọng cần phải xem xét khi lựa chọn sản phẩm này. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng liên quan đến kích thước của bàn giám đốc mà người dùng cần lưu ý:

  1. Không gian: Tùy vào không gian văn phòng mà bạn có thể lựa chọn kích thước bàn làm việc phù hợp cho giám đốc. Nếu không gian làm việc hạn chế, bạn không nên lựa chọn bàn quá to, vì điều này sẽ gây ra bất tiện khi di chuyển và làm chật chội, ngột ngạt. Ngược lại, nếu không gian làm việc rộng rãi, bạn nên lựa chọn bàn lãnh đạo lớn hơn để tạo ra sự đồng điệu về kích thước trong không gian cũng như địa vị của người lãnh đạo.
  2. Độ cao của bàn: Độ cao cũng là tiêu chí cần chú ý khi lựa chọn bàn giám đốc, để đảm bảo tạo ra sự thoải mái khi ngồi làm việc. Đối với hầu hết mọi người, độ cao của bàn giám đốc nên nằm trong khoảng 70-75cm để đảm bảo dễ chịu khi ngồi và sử dụng bàn.
  1. Diện tích chứa: Kích thước của bàn giám đốc cũng cần phải đáp ứng các nhu cầu thiết thực của người dùng như lưu trữ tài liệu, laptop, điện thoại bàn, đồ vật trang trí,… Vì vậy, nếu bạn có nhiều đồ đạc hay vật dụng cần cất giữ, bạn nên chọn bàn làm việc có nhiều ngăn kéo để tăng không gian lưu trữ, tránh chật chội hay khó chịu khi làm việc hàng ngày.

3. Kiểu dáng và màu sắc phổ biến hiện nay

Kiểu dáng: Với không gian làm việc rộng rãi, bạn nên lựa chọn những mẫu bàn giám đốc chữ L để tăng diện tích lưu trữ và chuyên nghiệp hơn. Ngược lại, với những văn phòng có không gian nhỏ, bạn nên ưu tiên chọn những mẫu bàn giám đốc có hình chữ nhật để tạo cảm giác chuyên biệt và đẳng cấp.

Màu sắc: Hầu hết các mẫu bàn làm việc giám đốc thường có các gam màu trung tính như đen, nâu hoặc trắng, nhưng phổ biến nhất vẫn là màu vân gỗ tự nhiên. Nếu sếp của bạn là người thích sự đơn giản, bạn có thể chọn mua các mẫu bàn có gam màu đơn sẫm như đen, nâu để toát lên sự uy quyền của họ. Ngược lại, nếu người lãnh đạo của bạn có lối sống hiện đại, muốn nổi bật và trẻ trung thì bạn nên cân nhắc chọn mua những mẫu bàn có gam màu trắng hay nhiều màu sắc kết hợp với nhau để trông năng động, tươi mới cho không gian làm việc.

4. Phong Thủy có thật sự quan trọng khi mua bàn lãnh đạo?

Tính phong thủy của bàn giám đốc là một yếu tố quan trọng không kém mà bạn cần lưu ý khi chọn mua và trang trí bàn làm việc giám đốc. Bạn cần nghiên cứu về năm tuổi và mệnh của sếp để có thể lựa chọn mẫu bàn ghế lãnh đạo có màu sắc và chất liệu thích hợp, đồng thời đem lại may mắn, tiền tài và nhiều thành công trong công việc. Ngoài ra, bạn cũng nên quan tâm đến vị trí đặt bàn bởi nó có thể ảnh hưởng đến tài lộc trong sự nghiệp.

200+ mẫu bàn giám đốc cao cấp theo xu hướng hiện nay

Hiện nay, việc sử dụng bàn giám đốc là một trong những xu hướng được ưa chuộng trong các văn phòng làm việc. Những mẫu bàn này không chỉ có thiết kế sang trọng, đẳng cấp mà còn được tích hợp các tính năng thông minh, tiện ích giúp tăng hiệu quả công việc của người sử dụng. Chúng có vô số mẫu mã với hình dáng và chất liệu khác nhau. Vì thế, hãy cùng TinHome điểm qua một số bàn làm việc giám đốc đang được săn đón nhất hiện nay dưới đây:

1. Những mẫu bàn giám đốc gỗ công nghiệp sơn PU

Bàn ghế giám đốc gỗ công nghiệp sơn PU là một trong những loại bàn ghế lãnh đạo được ưa chuộng hàng đầu ngày nay. Bàn ghế này được sử dụng chất liệu gỗ có cốt sợi được phủ lớp sơn PU sáng bóng mới màu gỗ tự nhiên và có khả năng chống ẩm mốc. Bạn có thể sử dụng nó trong thời gian dài mà không cần lo lắng đến chi phí thay thế hay sửa chữa.

2. Các thiết kế bàn giám đốc bằng gỗ công nghiệp MDF

Gỗ MDF là loại gỗ công nghiệp được sản xuất bằng cách nén sợi gỗ với hóa chất đặc biệt để tạo ra một tấm gỗ dày và mịn. Bàn giám đốc gỗ MDF là sản phẩm phổ biến và có giá thành bình dân và được sử dụng rộng rãi trong thiết kế nội thất từ các văn phòng đến gia đình. Với các ưu điểm như chống nước, chống ẩm mốc và không bị cong vênh. Kèm theo đó là khả năng chịu lực tốt cũng như hạn chế được các tác động hỗ trợ và cho phép người dùng bày trí nhiều thiết bị, đồ vật trên bàn. Dưới đây là một số mẫu bàn MDF cho bạn tham khảo:

3. Một số mẫu bàn giám đốc gỗ tự nhiên sang trọng, cao cấp

Thiết kế của bàn giám đốc gỗ tự nhiên luôn được ưu ái và đánh giá cao bởi sự nguyên bản, độc đáo và tinh tế của nó. Mỗi sản phẩm đều được chế tác và hoàn thiện một cách cẩn trọng để mang đến cho khách hàng sự hoàn hảo nhất trong từng chi tiết. Không chỉ có độ bền cao và chất lượng tốt, bàn làm việc giám đốc gỗ tự nhiên còn tạo nên một dấu ấn độc đáo và sang trọng cho không gian làm việc.

4. Các mẫu bàn giám đốc hiện đại mặt gỗ kết hợp chân sắt

Mẫu bàn này là sự pha trộn hoàn hảo giữa mặt bàn gỗ và khung chân sắt, mang lại vẻ đẹp thời thượng và tối giản. Đây là lựa chọn lý tưởng cho văn phòng hiện đại, với thiết kế đơn giản nhưng vô cùng tiện nghi. Mẫu bàn này cực kỳ phù hợp cho những nhà lãnh đạo trẻ, yêu thích sự mới mẻ cho không gian làm việc. Tham khảo thêm một số mẫu bàn giám đốc hiện đại dưới đây để hiểu rõ hơn về sản phẩm này:

Top 100+ mẫu bàn giám đốc có kích thước chuẩn được săn đón 2023

Với sự phát triển của công nghệ, ngày nay có rất nhiều mẫu bàn giám đốc được thiết kế với kích thước chuẩn nhằm phù hợp với hầu hết các diện tích văn phòng khác nhau. Cùng với đó là nhu cầu người sử dụng tăng cao, dẫn đến hàng trăm mẫu mã bàn lãnh đạo đẹp và đa dạng ra đời giúp bạn dễ dàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp và đáp ứng nhu cầu cho công việc của mình.

Xem thêm: 200+ Mẫu Bàn Ghế Họp Văn Phòng Chân Sắt Hiện Đại [SALE 50%]

1. Bàn giám đốc nhỏ 1m2 – 1m4 nhỏ gọn

Mẫu bàn giám đốc nhỏ với kích thước từ 1m2 đến 1m4 là lựa chọn phù hợp cho những văn phòng làm việc có diện tích hạn chế. Những sản phẩm này được thiết kế tinh tế và tiện dụng, giúp tối ưu không gian và mang lại sự thanh lịch và hiện đại cho phòng làm việc của bạn. Với các màu sắc và thiết kế đa dạng, các mẫu bàn giám đốc này sẽ mang đến cho bạn một phòng làm việc đẹp mắt và thông thoáng. Bên dưới là một số mẫu bàn 1m2 và 1m4.

2. Thiết kế bàn ghế giám đốc chữ L hiện đại từ 1m6 – 1m8

Kích thước bàn lãnh đạo 1m6 cũng như tủ kệ tivi là kích thước vừa phải để tạo nên một không gian làm việc không quá chật chội mà vẫn đúng chuẩn đẳng cấp. Các mẫu bàn ghế giám đốc này thường được thiết kế cho các không gian phòng làm việc có diện tích lớn từ 15-20m2. Chúng thường được thiết kế dưới dạng bàn chữ L và làm bằng chất liệu gỗ MDF, được phủ sơn PU để mang lại vẻ đẹp hợp thời. Cả 2 kích thước đều được thiết kế và tin dùng mang lại sự sang trọng cho các cấp quản lý.

3. Đa dạng mẫu mã với bàn giám đốc giá rẻ từ 2m trở lên

Đối với các văn phòng có không gian rộng, việc sử dụng bàn văn phòng cho giám đốc có kích thước từ 2m trở lên là lựa chọn hợp lý. Với mẫu bàn này, bạn có thể lựa chọn từ các kiểu dáng như bàn chữ L, bàn chân sắt, bàn chân sắt chữ U, hay bàn chân sắt chữ X,… để tìm kiếm sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu và phong cách cho không gian làm việc.

Vì sao bàn giám đốc lại đóng vai trò quan trọng?

Bàn làm việc cho các ban lãnh đạo đối với một doanh nghiệp rất là quan trọng. Bởi phòng giám đốc không chỉ là nơi gặp gỡ đối tác, khách hàng mà còn thể hiện bộ mặt của công ty. Thông qua mẫu bàn này, có thể thấy được:

1. Khẳng định và tạo tính chuyên nghiệp cho người lãnh đạo

Lựa chọn một chiếc bàn làm việc sang trọng và cao cấp không chỉ đem lại cho người sử dụng một không gian làm việc chuyên nghiệp mà còn giúp công ty, doanh nghiệp tôn vinh được vị thế, quyền lực của người lãnh đạo. Thông qua mẫu bàn, khách hàng, đối tác cũng có thể đánh giá được khả năng tài chính và sự phát triển của doanh nghiệp.

2. Tối ưu tính tiện dụng cho phòng làm việc giám đốc

Với kích thước lớn hơn khi sử dụng, bàn giám đốc sẽ giúp các sếp dễ dàng trình bày tài liệu, đồ dùng cá nhân tiện lợi và tốt hơn, giúp đạt hiệu quả công việc cao nhất. Thay vì phải bày quá nhiều tủ đựng hồ sơ làm chật chội không gian làm việc.

3. Tăng sự nhận diện và quyền lực của ban lãnh đạo

Bàn giám đốc với thiết kế lớn riêng biệt và quyền lực không chỉ giúp cho giám đốc cảm thấy thoải mái và hiệu quả hơn trong công việc mà còn tạo nên sự uy quyền và sự tôn trọng, ngưỡng mộ từ nhân viên. Với vai trò là một người lãnh đạo của doanh nghiệp, giám đốc đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn và thử thách để đạt được thành công. Sự tôn trọng và sự nghiêng mình từ nhân viên đối với người đứng đầu doanh nghiệp là điều rất quan trọng.

Xem thêm: Bàn Nâng Hạ Thông Minh Cao Cấp, Chính Hãng Ưu Đãi 30%

4. Góp phần nâng cao tính thẩm mỹ cho văn phòng

Hầu hết mọi người đều có xu hướng quan tâm và mong muốn hướng đến cái đẹp, vì vậy với phòng làm việc của giám đốc thì yếu tố thẩm mỹ lại còn quan trọng hơn. Một chiếc bàn giám đốc đẹp hiện đại sẽ tạo nên giá trị cho căn phòng. Từ đó, một không gian làm việc mang đậm giá trị thẩm mỹ sẽ góp phần thôi thúc và tạo ra cảm hứng thích thú khi làm việc cho các ban lãnh đạo.

Mua bàn giám đốc chất lượng ở đâu với giá ưu đãi? 

Bàn giám đốc là sản phẩm đang được bán rất phổ biến trên thị trường, tuy nhiên để tránh mua phải những sản phẩm hàng giả, hàng nhái không đảm bảo chất lượng thì việc chọn lựa một địa chỉ cung cấp uy tín là vô cùng quan trọng. 

Công Ty Tư Vấn – Thiết Kế – Thi Công Nội Thất Tinhome chất lượng, sẽ là nơi bạn có thể an tâm lựa chọn và mua sắm. Bên cạnh đó, TinHome còn cam kết đem đến cho bạn những sản phẩm chính hãng, bền bỉ với thời gian và có giá ưu đãi tốt nhất trên thị trường. Còn chần chừ gì mà không liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn, thiết kế và chọn mua các mẫu bàn giám đốc giá rẻ, chất lượng thích hợp với không gian làm việc của bạn.