Hiển thị 1–18 của 28 kết quả

Bàn Ăn

Bàn Ăn BAD-W01

In stock

4.100.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BAD-W01
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 140 × 80 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Ăn BAD-W02

In stock

2.900.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BAD-W02
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 140 × 80 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Ăn BAD-W03

In stock

10.200.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BAD-W03
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 160 × 90 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Ăn BAD-W04

In stock

4.100.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BAD-W04
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 140 × 80 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Ăn BAD-W05

In stock

5.500.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BAD-W05
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 160 × 90 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Ăn BAD-W06

In stock

4.100.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BAD-W06
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 140 × 80 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Ăn BAD-W07

In stock

23.000.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BAD-W07
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 260 × 100 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Ăn BAD-W08

In stock

3.340.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BAD-W08
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 140 × 80 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Ăn BAD-W09

In stock

6.000.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BAD-W09
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 130 × 80 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Ăn BAD-W10

In stock

18.000.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BAD-W10
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 180 × 90 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Ăn BAD-W11

In stock

4.100.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BAD-W11
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 140 × 80 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Ăn BAD-W12

In stock

9.800.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BAD-W12
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 140 × 80 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Ăn BAD-W13

In stock

7.100.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BAD-W13
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 180 × 60 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Ăn BAD-W14

In stock

2.700.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BAD-W14
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 120 × 70 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Ăn BAD-W15

In stock

6.600.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BAD-W15
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 80 × 80 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Ăn BAD-W16

In stock

4.100.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BAD-W16
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 140 × 80 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Ăn BAD-W17

In stock

16.900.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BAD-W17
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 220 × 90 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Ăn BAD-W18

In stock

4.200.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BAD-W18
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 160 × 90 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

99+ Bàn Ăn Thông Minh, Bàn Ăn Gỗ Mặt Đá Đẹp [SALE 40%]

Bàn ăn gỗ là một món đồ nội thất cao cấp quen thuộc trong mỗi nhà, bữa ăn chính linh hồn của hạnh phúc, sự yêu thương, gắn bó và nuôi dưỡng tình cảm giữa các thế hệ trong gia đình. Tùy thuộc vào không gian cũng như số lượng thành viên trong gia đình mà nên lựa chọn loại bàn phù hợp nhất.

Vậy làm sao để lựa chọn bộ bàn ghế ăn đẹp, cách chọn bàn ghế ăn phù hợp cũng như là xu hướng bàn ăn mới hiện đại như thế nào thì mời bạn hãy cùng nội thất TinHome tham khảo bài viết dưới đây nhé!

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Bàn Ăn Thông Minh, Bàn Ăn Gỗ Mặt Đá Là Gì?

Một trong những không gian quan trọng nhất trong một ngôi nhà chính là bàn ghế ăn. Đây không chỉ là nơi mà mọi người trong gia đình cùng nhau thưởng thức những bữa ăn ngon miệng, mà còn là nơi mà mọi người có thể trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện, những cảm xúc và những kỷ niệm đẹp của cuộc sống. Vậy bàn ăn thông minh là gì, bàn ăn gỗ mặt đá là gì?

1/ Bàn Ăn Thông Minh Là Gì?

Bàn ăn thông minh hay còn được dịch sang tiếng anh là smart dining table. Đây là mẫu bàn ăn gỗ hiện đại được thiết kế riêng tích hợp chung với các sản phẩm công nghệ, các phụ kiện thông minh tạo cho không gian ăn uống của gia chủ trở nên mới mẻ, tối đa được công năng hơn. Các loại bàn ăn thông minh mà bạn thường gặp đó là:

 • Cảm ứng, dùng ứng dụng điều khiển: Loại bàn ăn này sẽ được tích hợp màn hình cảm ứng hiển thị và có thể điều chỉnh nhiệt độ, độ cao, tốc độ quạt, máy hút khói,…
 • Bàn ăn có kết hợp sạc không dây, ổ cắm USB: Loại bàn ăn thông mình này sẽ kết hợp các thiết bị điện như ổ cắm USB, sạc không dâyBàn ăn thông minh thường có các cổng sạc USB và không dây để sạc các thiết bị điện thoại thông minh và máy tính bảng

Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn một số lý do để bạn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của bàn ghế ăn trong việc tạo nên một gia đình hạnh phúc:

[SALE 40%] 200+ Bộ Bàn Ăn Gỗ, Mặt Đá Thông Minh 4, 6, 8 Ghế 1

Bàn ăn – trái tim của mọi ngôi nhà

 • Khoảng thời gian gia đình: Bữa ăn chung là thời điểm gia đình có thể tập trung vào nhau, chia sẻ về ngày của mình, và tạo ra một không gian thoải mái để giao tiếp. Bàn ghế ăn giúp tạo ra không gian này.
 • Sự phản chiếu văn hóa và giá trị gia đình: Phong cách, chất liệu và cách bố trí của bàn ghế ăn có thể phản ánh văn hóa, giá trị và gu thẩm mỹ của mỗi gia đình.
 • Nơi tiếp đón khách: Bàn ăn cũng thường là nơi chúng ta tiếp đón khách và tổ chức những bữa tiệc. Một bộ bàn ghế ăn đẹp, tiện nghi sẽ góp phần tạo ra ấn tượng tốt cho khách đến nhà.
 • Tạo không gian sống thoải mái: Bàn ghế ăn không chỉ giúp thể hiện cá nhân hóa không gian, mà còn tạo nên sự thoải mái và tiện nghi. Nó giúp tăng cường sự hài hòa trong không gian sống của bạn.
 • Tăng cường sức khỏe và hạnh phúc: Bữa ăn chung tại bàn ăn giúp tăng cường sự gắn kết gia đình, giúp mọi người cảm thấy hạnh phúc và yêu đời hơn. Nghiên cứu cũng cho thấy ăn cùng nhau tại bàn ăn có thể giúp cải thiện chế độ ăn uống và sức khỏe.

Vì tất cả những lý do trên, việc chọn lựa một bộ bàn ghế ăn phù hợp, thoải mái và phản ánh được phong cách của gia đình là rất quan trọng và cần phải chọn lựa kĩ lưỡng.

Các Loại Bàn Ăn Gỗ, Bàn Ăn Mặt Đá Thông Minh

Nhu cầu mua sắm bàn ăn cơm bằng gỗ ngày càng tăng cao, các nhà sản xuất đã liên tục cập nhật và cho ra mắt nhiều kiểu dáng, mẫu mã, phong cách khác nhau như sau:

1/ Bộ Bàn Ăn Gỗ Thông Minh

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

a/ Bộ Bàn Ăn 4 Ghế Gỗ

[SALE 40%] 200+ Bộ Bàn Ăn Gỗ, Mặt Đá Thông Minh 4, 6, 8 Ghế 2

Bàn ăn gỗ 4 ghế giá rẻ – Sự kết hợp tinh tế giữa giá trị tiết kiệm và chất lượng

[SALE 40%] 200+ Bộ Bàn Ăn Gỗ, Mặt Đá Thông Minh 4, 6, 8 Ghế 3

Bề mặt gỗ mượt mà, cùng 4 ghế thoải mái

Một trong những vấn đề mà các gia đình hiện đại phải đối mặt khi sống tại các khu vực đông dân cư là không gian sống bị hạn chế. Hầu hết các gia đình ở các khu đô thị chỉ có thể sở hữu các căn hộ chung cư hoặc những ngôi nhà có diện tích khiêm tốn.

Những không gian này thường chỉ phù hợp cho gia đình có từ 2 – 4 người. Do đó, việc chọn mua bộ bàn ăn 4 ghế sẽ là một giải pháp tối ưu để tiết kiệm không gian, đồng thời tạo nên một bầu không khí ấm áp và gần gũi cho bữa cơm gia đình.

Một lợi thế khác của các bộ bàn ăn 4 ghế là bạn có thể mua chúng với một mức giá phải chăng hơn so với những bộ bàn ăn đẹp có nhiều ghế hơn. Do chỉ cần sử dụng một lượng vật liệu nhỏ hơn để sản xuất nên giá thành của bàn ăn 4 ghế thường rẻ hơn rất nhiều.

b/ Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Gỗ

[SALE 40%] 200+ Bộ Bàn Ăn Gỗ, Mặt Đá Thông Minh 4, 6, 8 Ghế 4

Bộ bàn ăn 6 ghế – Phong cách cổ điển gặp gỡ hiện đại

[SALE 40%] 200+ Bộ Bàn Ăn Gỗ, Mặt Đá Thông Minh 4, 6, 8 Ghế 5

Chất liệu gỗ tinh tế, 6 ghế rộng rãi

Dù sở hữu loại kích thước bô bàn ăn 6 ghế nhưng nếu gia đình chỉ có 4 thành viên thì bạn có thể tạm thời cất bớt 2 ghế đi và sắp xếp 4 ghế còn lại sao cho cân xứng với bàn là được. Không chỉ là bàn ăn dành cho gia đình, loại bàn ăn gỗ 6 ghế còn có thể sử dụng khi bạn có khách đến nhà.

c/ Bộ Bàn Ăn 8 Ghế Gỗ

[SALE 40%] 200+ Bộ Bàn Ăn Gỗ, Mặt Đá Thông Minh 4, 6, 8 Ghế 6

Bàn ăn gỗ 8 ghế – Sự lựa chọn hoàn hảo cho gia đình đông thành viên

[SALE 40%] 200+ Bộ Bàn Ăn Gỗ, Mặt Đá Thông Minh 4, 6, 8 Ghế 7

Bàn ăn tạo nên không gian ăn uống lý tưởng, thoải mái và phong cách

Bộ bàn ăn 8 ghế là lựa chọn hoàn hảo cho những không gian tủ bếp rộng rãi. Bày trí những bộ bàn ăn lớn sẽ tôn lên nét đẳng cấp, sang trọng của không gian.

Một số loại chất liệu bàn ăn gỗ nên mua: Bàn ăn gỗ sồi, bàn tròn gỗ xoan đào, bàn ăn tròn gỗ óc chó, bàn chân sắt mặt gỗ,…

2/ Bộ Bàn Ăn Mặt Đá Hiện Đại

Nếu bạn là người yêu thích phong cách hiện đại, muốn tạo nên một không gian sang trọng cho thiết kế nhà bếp đẹp, hiện đại, đẳng cấp và độc đáo cho ngôi nhà của mình, thì bạn không nên bỏ qua những mẫu bàn ăn mặt đá.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Những mẫu bàn ăn này rất phù hợp với những căn hộ mang đậm dấu ấn của thời đại, hay những căn thiết kế biệt thự xa hoa, lộng lẫy. Chúng sẽ giúp cho phòng ăn của bạn trở nên tươi sáng, thoáng đãng và đầy cuốn hút.

1/ Bộ Bàn Ăn Mặt Đá 4 Ghế

[SALE 40%] 200+ Bộ Bàn Ăn Gỗ, Mặt Đá Thông Minh 4, 6, 8 Ghế 8

Bàn ăn mặt đá 4 ghế – Tinh tế và sang trọng

[SALE 40%] 200+ Bộ Bàn Ăn Gỗ, Mặt Đá Thông Minh 4, 6, 8 Ghế 9

Mặt bàn làm từ đá thật, cùng với 4 ghế tạo nên một không gian ăn uống vừa hiện đại, vừa lịch sự

Bộ bàn ăn 4 ghế hiện đại có thiết kế mặt đá sáng bóng và đẹp mắt sẽ mang đến cho khu vực phòng ăn của bạn một phong cách sang trọng và tinh tế. Dù bạn có mua bộ bàn ăn hiện đại ghế giá rẻ thanh lý thì nó vẫn không hề mất đi vẻ đẹp như mới và khả năng bền bỉ theo thời gian. Mức giá dưới 2 triệu là mức giá khá phổ biến và được nhiều người yêu thích cho bộ bàn ăn 4 ghế này.

Một số mẫu bàn 4 ghế phổ biến: Bộ bàn ăn nhập khẩu 4 ghế cao cấp với bàn xoay, Bộ bàn ăn 4 ghế 1m2, Bộ bàn ăn 4 ghế gỗ mặt đá,…

2/ Bộ Bàn Ăn Đá 6 Ghế

[SALE 40%] 200+ Bộ Bàn Ăn Gỗ, Mặt Đá Thông Minh 4, 6, 8 Ghế 10

Bàn ăn mặt đá 6 ghế – Mang đến vẻ đẹp kiểu cách và hiện đại

[SALE 40%] 200+ Bộ Bàn Ăn Gỗ, Mặt Đá Thông Minh 4, 6, 8 Ghế 11

Sự kết hợp của mặt bàn đá sang trọng cùng 6 ghế thoải mái tạo ra không gian ăn uống lý tưởng

Bộ bàn ghế ăn hiện đại có thiết kế mặt đá có hình dạng chữ nhật hoặc hình tròn để gia chủ có thể lựa chọn phù hợp với diện tích phòng bếp của mình. Điểm nhấn nổi bật của trọn bộ sản phẩm này là có kích thước bàn ăn thông minh có thể kéo dài được mặt đá 6 ghế tiêu chuẩn cùng kiểu dáng tinh tế và sang trọng, được sắp xếp và tôn lên vẻ đẹp của không gian phòng ăn.

3/ Bộ Bàn Ăn Mặt Đá 8 Ghế

[SALE 40%] 200+ Bộ Bàn Ăn Gỗ, Mặt Đá Thông Minh 4, 6, 8 Ghế 12

Bàn ăn mặt đá 8 ghế – Thể hiện phong cách sống đẳng cấp và tinh tế

[SALE 40%] 200+ Bộ Bàn Ăn Gỗ, Mặt Đá Thông Minh 4, 6, 8 Ghế 13

Tạo nên không gian lý tưởng cho những bữa tiệc ấm áp và sang trọng

Với các gia đình thường xuyên có các buổi tụ họp, sum vầy thì kích thước bàn ăn 8 người là vô cùng thích hợp. Bộ bàn ăn mặt đá giá rẻ có nhiều màu sắc khác nhau, từ nâu đồng, đen bóng đến trắng sữa, cùng phong cách nội thất đa dạng.

Một số mẫu bàn ăn đẹp mặt đá loại 8 ghế: Bộ bàn ăn thông minh mặt đá gấp gọn dạng 8 ghế, bàn ăn mặt đá 8 ghế hình chữ nhật sang trọng,…

Cách Chọn Bộ Bàn Ăn Gỗ Thông Minh, Bàn Ăn Mặt Đá Phù Hợp

Khi chọn một bộ bàn ăn đẹp cho gia đình, có rất nhiều yếu tố cần xem xét như ngân sách cho bàn ghế gỗ phòng khách. Trước hết, cần xác định không gian dành cho bàn ăn trong ngôi nhà của bạn. Hãy đo cẩn thận và để lại không gian đủ để di chuyển xung quanh bàn khi ghế đã được đặt.

Chất liệu của bàn ăn cũng rất quan trọng. Bàn ăn bằng gỗ tự nhiên có thể mang lại cảm giác ấm cúng và phong cách truyền thống, trong khi bàn ăn bằng kính hoặc đá có thể tạo nên vẻ ngoài hiện đại hơn. Xác định rõ phong cách bạn muốn theo đuổi – từ hiện đại đến truyền thống, quốc tế, và hơn thế nữa – cũng sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn của bạn.

Một yếu tố khác cần xem xét là độ bền. Bạn nên chọn một bộ bàn ăn chắc chắn, được làm từ chất liệu bền và có khả năng chịu lực tốt – đặc biệt nếu nhà bạn có trẻ em hoặc thường xuyên tiếp khách.

Ghế ăn cần phải thoải mái để ngồi trong thời gian dài. Nếu có thể, hãy thử ngồi trước khi quyết định mua. Và cuối cùng, khi chọn một bộ bàn ăn, cố gắng chọn những sản phẩm thân thiện với môi trường, được làm từ chất liệu tái chế hoặc từ nguồn cung cấp bền vững.

Mặc dù việc đặt ra ngân sách trước khi mua sắm là quan trọng, nhưng bạn cũng nên nhớ rằng một bộ bàn ăn chất lượng có thể có giá hơi cao hơn nhưng sẽ bền lâu hơn, mang lại giá trị tốt hơn trong tương lai.

Tóm lại việc chọn bộ bàn ăn phù hợp không chỉ là việc tô điểm cho không gian sống của bạn, mà còn giúp tạo ra một không gian ấm cúng và thoải mái để gia đình và khách mời tận hưởng nó.

Nhà Cung Cấp Bàn Ăn Gỗ, Bàn Ăn Mặt Đá Uy Tín

Trên thị trường hiện nay, công ty nội thất TinHome không chỉ là một đơn vị cung cấp dịch vụ, mà còn là nghệ sĩ tạo nên những tác phẩm nội thất tinh tế và phong cách. Chúng tôi tự hào là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế bộ bàn ăn gỗ, bộ bàn ăn giá rẻ tphcm, mặt đá thông minh, đèn thả bàn ăn.

Mỗi sản phẩm của chúng tôi không chỉ độc đáo về mặt thiết kế, mà còn tinh tế về chất liệu, đảm bảo sự bền vững và thân thiện với môi trường.

[SALE 40%] 200+ Bộ Bàn Ăn Gỗ, Mặt Đá Thông Minh 4, 6, 8 Ghế 10

Bàn ăn mặt đá 6 ghế – Mang đến vẻ đẹp kiểu cách và hiện đại

Chúng tôi lắng nghe, hiểu rõ những yêu cầu của khách hàng để tạo ra những bộ bàn ăn không chỉ hài hòa với không gian sống, mà còn phản ánh cá nhân hóa và gu thẩm mỹ riêng biệt.

Bộ Bàn Ăn Gỗ, Mặt Đá Thông Minh của chúng tôi là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp truyền thống của gỗ tự nhiên và hiện đại, tinh tế của mặt đá thông minh.

Hãy để Tinhome cùng bạn tạo nên không gian sống đầy ấn tượng, phong cách và tiện nghi. Sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên hàng đầu và là nguồn động lực phát triển của chúng tôi. Hãy liên hệ với Tinhome ngay hôm nay để cùng trải nghiệm sự khác biệt.

Ngoài sản phẩm bàn ăn ra thì TinHome còn sản xuất các sản phẩm tủ quần áo gỗ, tủ kệ trang trí, tủ rượu, tủ trưng bày, kệ sách, bàn nâng hạ,….

Ngoài các sản phẩm có kích thước sẵn thì TinHome cũng có sản xuất những sản phẩm thiết kế, thi công nội thất chuyên nghiệp với ưu đãi MIỄN PHÍ 100% THIẾT KẾ

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

 • Văn Phòng: 122/1 Miếu Gò Xoài, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, TP HCM
 • Xưởng Sản Xuất: Số 8, đường số 8, khu phố 7, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP HCM
 • Số Điện Thoại + Zalo: (+84) 939 648 099  –  (+84) 939 648 099
 • Email: tinhomevn@gmail.com