Hiển thị 1–18 của 53 kết quả

Ghế Sofa

Ghế Sofa Băng GSF-W03

In stock

19.773.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GSF-W03
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 180 × 80 × 85 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Ghế Sofa Băng GSF-W20

In stock

19.773.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GSF-W20
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 160 × 80 × 85 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Ghế Sofa Bọc Da GSF-W24

In stock

15.360.450 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GSF-W24
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 250 × 150 × 85 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Ghế Sofa Đơn GSF-W07

In stock

10.647.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GSF-W07
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 80 × 70 × 85 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Ghế Sofa Đơn GSF-W10

In stock

10.647.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GSF-W10
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 80 × 80 × 70 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Ghế Sofa Đơn GSF-W13

In stock

2.466.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GSF-W13
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 68 × 64 × 73 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Ghế Sofa Đơn GSF-W14

In stock

3.510.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GSF-W14
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 56 × 65 × 73 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Ghế Sofa Đơn GSF-W15

In stock

5.247.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GSF-W15
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 80 × 70 × 85 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Ghế Sofa Đơn GSF-W16

In stock

3.276.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GSF-W16
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 60 × 60 × 82 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Ghế Sofa Đơn GSF-W17

In stock

10.647.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GSF-W17
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 80 × 70 × 85 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Ghế Sofa Đơn GSF-W18

In stock

2.160.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GSF-W18
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 56 × 66 × 70 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Ghế Sofa Gỗ GSF-W01

In stock

3.686.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GSF-W01
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 117 × 43 × 78 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Ghế Sofa Gỗ GSF-W06

In stock

3.549.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GSF-W06
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 116 × 66 × 70 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Ghế Sofa Gỗ GSF-W08

In stock

4.953.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GSF-W08
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 120 × 66 × 77 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Ghế Sofa Gỗ GSF-W21

In stock

19.773.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GSF-W21
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 180 × 80 × 85 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Ghế Sofa Góc GSF-W25

In stock

20.360.450 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GSF-W25
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 270 × 175 × 85 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Ghế Sofa Góc GSF-W26

In stock

20.360.450 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GSF-W26
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 270 × 175 × 85 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Ghế Sofa Góc GSF-W27

In stock

15.360.450 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: GSF-W27
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 240 × 140 × 85 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Xưởng Bọc Ghế Sofa Gỗ, Sofa Da, Sofa Nhập Khẩu Cao Cấp

Nếu bạn đang muốn làm mới ghế sofa cũ, hay chỉ đơn giản là thay đổi lớp bảo vệ và tạo thêm sự thẩm mỹ cho ghế sofa phòng khách hiện tại của mình, thì bọc ghế sofa là giải pháp hoàn hảo. Trên thực tế, bọc ghế không chỉ là việc đơn giản là thay một lớp vải mới cho ghế. Nó mang trong mình một loạt các ưu điểm và công dụng quan trọng. Bạn có thể thấy rằng bọc ghế sofa giúp bảo vệ ghế khỏi tác động của thời tiết, tác nhân gây bẩn, và cũng tạo ra một diện mạo mới cho không gian sống của bạn.

Với nhiều lợi ích có thể mang lại, bọc ghế sofa da là một sự lựa chọn tối ưu và hiệu quả. Để hiểu rõ hơn, hãy cùng công ty nôi thất TinHome tham khảo bài viết sau đây nhé!

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Thế nào là bọc ghế sofa? Công dụng của bọc ghế sofa là gì?

Bọc ghế sofa là quá trình trang trí lại bề mặt ghế sofa bằng việc đặt một lớp vải, da hoặc simili mới lên trên ghế đã có sẵn. Qua việc thay đổi chất liệu bọc, bạn có thể thay đổi không chỉ màu sắc, mẫu mã mà còn phong cách và tạo nên sự cá nhân hóa cho ghế sofa của mình.

Xưởng Bọc Ghế Sofa Gỗ, Sofa Da, Sofa Nhập Khẩu Cao Cấp

Mẫu ghế sofa hiện đại với chất liệu vải bọc ghế salon

Việc lựa chọn bọc ghế sofa không chỉ là một cách để cải thiện ngoại hình và thay đổi phong cách, mà còn giúp bảo vệ ghế và kéo dài tuổi thọ của nó. Với chất liệu và màu sắc phù hợp, bạn có thể tạo ra không gian sống độc đáo và tinh tế. Một số công dụng cụ thể của việc bọc ghế sofa như:

Cải thiện ngoại hình: Thời gian sử dụng và tác động từ môi trường có thể làm cho ghế sofa giá rẻ trở nên cũ kỹ, mất màu và xuống cấp. Bọc ghế sofa đẹp cho phép bạn tạo ra một diện mạo mới cho ghế, làm cho nó trở nên mới mẻ, đẹp hơn và phù hợp với phong cách nội thất hiện tại.

Bảo vệ ghế sofa: Sử dụng bộ ghế sofa hàng ngày dễ dẫn đến việc xuất hiện các vết bẩn, trầy xước và hao mòn. Bọc ghế sofa đẹp giúp bảo vệ ghế khỏi những tác động tiêu cực này, kéo dài tuổi thọ của ghế và giữ cho nó luôn mới mẻ.

Xưởng Bọc Ghế Sofa Gỗ, Sofa Da, Sofa Nhập Khẩu Cao Cấp

Ghế sofa chữ L phù hợp những không gian rộng rãi và có nhiều ánh sáng tự nhiên

Thay đổi phong cách: Khi bạn muốn thay đổi phong cách nội thất của không gian sống hoặc chỉ đơn giản là muốn thay đổi không gian sofa mà không cần mua ghế mới, bọc ghế sofa là giải pháp tuyệt vời. Bạn có thể lựa chọn chất liệu và màu sắc khác nhau để thể hiện phong cách và sở thích cá nhân.

Tái chế và tái sử dụng: Bọc ghế sofa là một cách thay đổi và tái sử dụng ghế sofa cũ mà không cần phải mua một chiếc ghế mới. Điều này giúp giảm lượng rác thải và có một ảnh hưởng tích cực đến môi trường.

Nguyên nhân khiến bạn phải thay bọc ghế sofa

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Có nhiều nguyên nhân khiến bạn phải thay bọc bộ bàn ghế sofa. Chi tiết cụ thể như:

1. Tuổi tác và sự hao mòn của ghế sofa

Với thời gian sử dụng, ghế sofa phòng khách có thể trở nên cũ kỹ, mất màu và xuống cấp. Chất liệu bọc có thể bị mòn, nhăn nheo và không còn đủ độ bền ban đầu. Điều này khiến ghế sofa trở nên không hấp dẫn và không thoải mái như trước. Thay bọc ghế sofa là cách tốt nhất để tái tạo lại vẻ đẹp ban đầu của nó.

2. Hư hỏng và rách

Các vấn đề như rách, nứt, hoặc mất một phần chất liệu làm cho ghế sofa trở nên không còn hợp lý và không thể sử dụng được nữa. Thay bọc ghế sofa giá rẻ là giải pháp để sửa chữa những hư hỏng nhỏ này và đưa ghế về trạng thái hoạt động tốt.

Xưởng Bọc Ghế Sofa Gỗ, Sofa Da, Sofa Nhập Khẩu Cao Cấp

Hình ảnh ghế sofa bị bong tróc lớp da

3. Thay đổi phong cách và nhu cầu

Khi bạn muốn thay đổi phong cách nội thất của không gian sống hoặc chỉ đơn giản là muốn có một bộ ghế sofa mới mà không cần mua ghế hoàn toàn mới, thay bọc ghế sofa là một lựa chọn thông minh. Bạn có thể lựa chọn chất liệu và màu sắc khác nhau để thể hiện phong cách và sở thích cá nhân, mang lại sự tươi mới cho không gian sống của bạn.

4. Sự thay đổi trong nhu cầu sử dụng

Có thể có sự thay đổi trong nhu cầu sử dụng ghế sofa, ví dụ như gia đình có thêm thành viên mới, cần không gian ngồi thoải mái hơn hoặc cần một chỗ ngồi mới. Thay bọc ghế sofa cho phép bạn tùy chỉnh lại kích thước, chất liệu và cấu trúc của ghế để phù hợp với nhu cầu mới.

Xưởng Bọc Ghế Sofa Gỗ, Sofa Da, Sofa Nhập Khẩu Cao Cấp

Ghế sofa bằng da thật, đã được kiểm tra chất lượng trước khi bàn giao sản phẩm

Tóm lại, các nguyên nhân khiến bạn phải thay bọc ghế sofa bao gồm tuổi tác và mòn mỏi, hư hỏng và rách, thay đổi phong cách và nhu cầu sử dụng. Thay bọc ghế sofa là một giải pháp tuyệt vời để cải thiện và tái tạo ghế, mang lại sự tươi mới và thoải mái cho không gian sống của bạn.

Bài viết có thể bạn quan tâm: Báo Giá Cửa Nhôm Xingfa Kính Cao Cấp Nhập Khẩu Chính Hãng

Các chất liệu bọc ghế sofa phổ biến

Có ba chất liệu bọc ghế sofa phổ biến là da, simili và vải. Mỗi chất liệu có những đặc điểm riêng và cung cấp trải nghiệm sử dụng khác nhau. Tiếp theo đây là chi tiết về từng loại chất liệu này:

1. Bọc ghế sofa bằng da 

Da là một chất liệu tự nhiên cao cấp và được sử dụng phổ biến trong nội thất. Ghế sofa da mang đến vẻ đẹp sang trọng, cảm giác mềm mại và độ bền cao. 

Xưởng Bọc Ghế Sofa Gỗ, Sofa Da, Sofa Nhập Khẩu Cao Cấp

Những tấm da dùng để bọc ghế sofa

Da có khả năng chống mờ mài và kháng bám bụi, dễ dàng làm sạch và chống thấm nước. Tuy nhiên, ghế sofa bọc da có thể đòi hỏi sự chăm sóc đặc biệt để duy trì và có giá thành cao hơn so với các chất liệu khác.

Xưởng Bọc Ghế Sofa Gỗ, Sofa Da, Sofa Nhập Khẩu Cao Cấp

Mẫu ghế sofa được bọc da thật

2. Bọc ghế sofa bằng simili

Simili là một chất liệu nhân tạo, giống da nhưng giá thành thấp hơn. Ghế sofa phòng khách bọc simili mang lại vẻ đẹp tương tự như da, nhưng không đòi hỏi sự chăm sóc đặc biệt. Simili cũng có sẵn trong nhiều màu sắc và kiểu dáng khác nhau, cho phép lựa chọn linh hoạt theo sở thích cá nhân. 

Xưởng Bọc Ghế Sofa Gỗ, Sofa Da, Sofa Nhập Khẩu Cao Cấp

Hình ảnh cận cảnh tấm simili giả da dùng trong bọc ghế sofa

Ghế sofa bọc simili dễ dàng làm sạch, chống thấm nước và có độ bền cao. Đây là một lựa chọn phổ biến cho những người có ngân sách hạn chế hoặc không muốn sử dụng da thật.

Xưởng Bọc Ghế Sofa Gỗ, Sofa Da, Sofa Nhập Khẩu Cao Cấp

Bộ ghế sofa kiểu L bằng simili sang trọng

3. Bọc ghế sofa bằng vải

Vải là chất liệu đa dạng và phổ biến cho bọc ghế sofa. Có nhiều loại vải khác nhau, từ vải bông, nỉ, linen đến chất liệu microfiber và velvet. 

Xưởng Bọc Ghế Sofa Gỗ, Sofa Da, Sofa Nhập Khẩu Cao Cấp

Ghế sofa bọc bằng vải nhung xanh hiện đại

Mỗi loại vải có các đặc điểm riêng, như độ bền, cảm giác mềm mại, khả năng chống thấm nước và sự thoáng khí. Ghế sofa bọc vải mang lại sự thoải mái, linh hoạt trong lựa chọn màu sắc và hoạt động tốt trong nhiều phong cách nội thất.

Xưởng Bọc Ghế Sofa Gỗ, Sofa Da, Sofa Nhập Khẩu Cao Cấp

Bọc ghế sofa với hoa văn nữ tính, điệu đà

Khi lựa chọn chất liệu bọc ghế sofa, hãy cân nhắc các yếu tố như phong cách, sự thoải mái, khả năng chống thấm nước và độ bền. Ngoài ra, cũng hãy xem xét yêu cầu về chăm sóc và ngân sách của bạn để đưa ra quyết định phù hợp.

Những mẫu ghế sofa đơn giản hiện đại theo xu hướng hiện nay

Hiện nay, nhiều mẫu ghế sofa đẹp, đơn giản và hiện đại đang là xu hướng trên thị trường và được nhiều khách hàng lựa chọn. Dưới đây là một số mẫu ghế sofa mà bạn có thể tham khảo:

1. Sofa đơn

Đây là một mẫu ghế sofa đơn giản và hiện đại, thích hợp cho các không gian nhỏ hoặc những người muốn tạo điểm nhấn đơn giản trong phòng khách. Sofa đơn thường có kiểu dáng đơn giản, gọn nhẹ và dễ dàng điều chỉnh vị trí.

Xưởng Bọc Ghế Sofa Gỗ, Sofa Da, Sofa Nhập Khẩu Cao Cấp

Ghế sofa đơn bằng da

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

2. Sofa băng đôi

Mẫu ghế sofa đẹp được thiết kế dành cho hai người. Sofa băng đôi thường có kiểu dáng thanh lịch, gọn gàng và thích hợp cho các căn hộ hoặc không gian sống nhỏ hẹp. Nó mang lại không gian thoải mái và tạo điểm nhấn cho phòng khách.

Xưởng Bọc Ghế Sofa Gỗ, Sofa Da, Sofa Nhập Khẩu Cao Cấp

Ghế sofa băng đôi bọc vải với chân ghế gỗ

3. Sofa giường

Đây là một sản phẩm kết hợp giữa bộ bàn ghế sofa và giường ngủ. Ghế sofa giường là một lựa chọn thông minh cho những không gian hạn chế hoặc cần sử dụng đa chức năng. Sofa giường có thể được mở ra và biến thành giường để bạn hoặc khách mời có thể nghỉ ngơi thoải mái. 

Xưởng Bọc Ghế Sofa Gỗ, Sofa Da, Sofa Nhập Khẩu Cao Cấp

Ghế sofa giường tiện lợi, đa năng

4. Ghế sofa gỗ 

Ghế sofa gỗ mang đến vẻ đẹp tự nhiên và cảm giác ấm cúng cho không gian sống. Với các chi tiết gỗ tinh tế và các tông màu tự nhiên, ghế sofa gỗ tạo ra một không gian ấm áp và mời gọi. Nó phù hợp cho các phong cách trang trí từ cổ điển đến hiện đại.

Xưởng Bọc Ghế Sofa Gỗ, Sofa Da, Sofa Nhập Khẩu Cao Cấp

Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại của chiếc ghế sofa gỗ

5. Ghế sofa lười 

Ghế lười sofa là một lựa chọn thoải mái và thú vị. Với khung ghế mềm mại và tựa lưng nghiêng, ghế sofa lười cho phép bạn thư giãn và nghỉ ngơi thoải mái. Nó thích hợp cho không gian giải trí như phòng khách, phòng gia đình hoặc phòng chơi.

Xưởng Bọc Ghế Sofa Gỗ, Sofa Da, Sofa Nhập Khẩu Cao Cấp

Ghế sofa lười hiện đang là xu hướng trang trí của nhiều bạn trẻ

Một số lưu ý khi lựa chọn bọc ghế sofa

Lựa chọn bọc ghế sofa phòng khách là một quyết định quan trọng để cải thiện không gian sống và tăng cường giá trị của ghế. Một số lưu ý khi lựa chọn bọc ghế sofa mà bạn nên biết: 

1. Lựa chọn chất liệu phù hợp

Đối với ghế sofa bằng da: Hãy chọn loại da chất lượng cao, có độ bền và độ mềm mại tốt. Hãy kiểm tra kỹ độ dày của da để đảm bảo sự bền chắc và độ đàn hồi.

Đối với ghế sofa bằng simili: Tìm chất liệu simili chất lượng tốt, có vẻ đẹp và cảm giác giống da. Kiểm tra độ bền và khả năng chống mài mòn của simili.

Đối với ghế sofa bằng vải: Lựa chọn vải có độ bền cao, kháng bụi và dễ vệ sinh. Hãy xem xét môi trường sử dụng và hoạt động hàng ngày để chọn vải phù hợp.

Xưởng Bọc Ghế Sofa Gỗ, Sofa Da, Sofa Nhập Khẩu Cao Cấp

Ghế sofa giá rẻ bọc vải không chỉ đẹp mà còn dễ dàng trong việc vệ sinh

2. Chú ý kích thước, chi phí bọc ghế

Đo kích thước ghế sofa chính xác trước khi lựa chọn chất liệu bọc. Điều này đảm bảo rằng vật liệu bạn chọn phù hợp với kích thước ghế và sẽ được bọc một cách chính xác.

Xưởng Bọc Ghế Sofa Gỗ, Sofa Da, Sofa Nhập Khẩu Cao Cấp

Nếu như có ý định mua sofa giường, cần cân nhắc kích thước sau khi hạ ghế làm giường

Xem xét ngân sách của bạn và so sánh giá cả giữa các chất liệu khác nhau. Đôi khi, chất liệu như da có giá thành cao hơn so với simili hoặc vải. Hãy cân nhắc giữa chất lượng và giá trị để chọn lựa phù hợp với ngân sách của bạn.

3. Tìm kiếm và lựa chọn địa chỉ bọc ghế sofa uy tín

Tìm hiểu về các xưởng bọc ghế sofa uy tín và có kinh nghiệm. Kiểm tra đánh giá từ khách hàng trước đó và xem xét các công trình đã hoàn thành. Yêu cầu mẫu vật liệu để xem trước chất liệu và chất lượng công việc.

Xưởng Bọc Ghế Sofa Gỗ, Sofa Da, Sofa Nhập Khẩu Cao Cấp

Bộ ghế sofa da được bọc kỹ lưỡng, chắc chắn

Tham khảo ý kiến và tư vấn từ người có kinh nghiệm hoặc chuyên gia về nội thất để có sự đánh giá chính xác và tìm kiếm địa chỉ đáng tin cậy.

Bài viết có thể bạn quan tâm: Chi Phí Mở Kinh Doanh Phòng Tập Gym Đầu Tư Bao Nhiêu?

Tại sao nên chọn bọc ghế sofa tại xưởng của TinHome

Nếu như bạn đang có ý định bọc ghế sofa của mình nhưng chưa biết địa điểm nào bọc ghế sofa chất lượng, uy tín thì hãy đến với xưởng bọc ghế sofa của nội thất TinHome. Để thuyết phục hơn, sau đây là những lý dó bạn bên chọn bọc ghế sofa đẹp tại xưởng của TinHome: 

Kinh nghiệm và chuyên nghiệp: Nội thât TinHome là một địa chỉ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nội thất và bọc ghế sofa. Với đội ngũ thợ lành nghề, TinHome cam kết mang đến cho bạn sự chuyên nghiệp và chất lượng cao trong quá trình bọc ghế sofa.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Đa dạng chất liệu và mẫu mã: Tại xưởng bọc ghế sofa của TinHome, chúng tôi cung cấp một loạt các chất liệu bọc bộ bàn ghế sofa phong phú như da, simili và vải, đáp ứng mọi sự lựa chọn theo phong cách và sở thích của từng cá nhân. Ngoài ra, TinHome cũng có nhiều mẫu bàn ghế sofa đơn giản và hiện đại để bạn tham khảo và chọn lựa.

Xưởng Bọc Ghế Sofa Gỗ, Sofa Da, Sofa Nhập Khẩu Cao Cấp

Bộ bàn ghế sofa da gỗ sang trọng, trang nhã

Chất lượng và bền bỉ: TinHome cam kết sử dụng các chất liệu và vật liệu cao cấp trong quá trình bọc ghế sofa, đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng sẽ có độ bền cao và đáp ứng được yêu cầu sử dụng hàng ngày. Bạn có thể yên tâm rằng ghế sofa sau khi bọc tại TinHome sẽ mang lại sự thoải mái và đẹp mắt trong thời gian dài.

Tư vấn chuyên nghiệp: Đội ngũ nhân viên của TinHome luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ bạn trong việc lựa chọn chất liệu, màu sắc và kiểu dáng phù hợp với thẩm mỹ của bạn. Với kiến thức chuyên môn về nội thất, chúng tôi sẽ giúp bạn đưa ra quyết định thông minh và hài lòng.

Xưởng Bọc Ghế Sofa Gỗ, Sofa Da, Sofa Nhập Khẩu Cao Cấp

Lựa chọn bọc ghế sofa tại TinHome, chúng tôi cam kết sẽ không làm bạn thất vọng

Nội thất TinHome – Cung cấp sản phẩm dịch vụ thi công, thiết kế

Nội thất TinHome là một địa chỉ uy tín và chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thi công, thiết kế và sản phẩm nội thất. Với sự đam mê và tâm huyết với nghề, TinHome cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng mọi yêu cầu về nội thất.

Thi công nội thất: Một trong những điểm mạnh của TinHome đó là có đội ngũ kiến trúc sư, thiết kế và kỹ sư giàu kinh nghiệm trong việc thi công nội thất. Từ việc lên ý tưởng, thiết kế đến việc thực hiện, TinHome cam kết đảm bảo mọi công trình được hoàn thiện đúng tiến độ, chất lượng và với sự tinh tế trong thiết kế.

Thiết kế nội thất: Khi bàn về thiết kế nội thất, TinHome hiểu rằng một không gian sống hoàn hảo phải phản ánh được cá nhân và phong cách của chủ nhân. Với sự kết hợp giữa kiến thức chuyên môn và sự nhạy bén về thẩm mỹ, đội ngũ thiết kế của TinHome sẽ giúp bạn tạo ra những ý tưởng độc đáo và tối ưu hóa không gian sống của mình.

Xưởng Bọc Ghế Sofa Gỗ, Sofa Da, Sofa Nhập Khẩu Cao Cấp

TinHome không chỉ có sản phẩm nội thất mà còn có nhiều dịch vụ liên quan

Sản phẩm nội thất: Tại TinHome, chúng tôi cung cấp một loạt sản phẩm nội thất chất lượng cao, đa dạng về kiểu dáng, chất liệu và phong cách. Từ ghế sofa, bàn ăn, giường ngủ đến tủ kệ, đèn trang trí và phụ kiện nội thất, mỗi sản phẩm đều được chọn lọc và chăm chút tỉ mỉ nhằm thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng.

Với sứ mệnh mang lại không gian sống đẹp, tiện nghi và thỏa mãn cho khách hàng, Nội thất TinHome luôn không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng dịch vụ và mang đến sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng. Hãy đến với TinHome để trải nghiệm những sản phẩm và dịch vụ nội thất chất lượng nhất.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Kết luận

Bọc ghế sofa là một giải pháp tuyệt vời để cải thiện không gian sống và bảo vệ đồ nội thất của bạn. Với việc lựa chọn chất liệu phù hợp và tìm kiếm một địa chỉ uy tín như TinHome, bạn có thể biến chiếc ghế sofa cũ thành một mẫu ghế mới mẻ, đẹp và bền bỉ.

Việc thay bọc ghế sofa không chỉ mang lại vẻ ngoài mới cho ghế mà còn có những lợi ích vượt trội. Bọc lại ghế sofa giúp bảo vệ bề mặt ghế khỏi những tác động từ vi khuẩn, bụi bẩn và mồ hôi, đồng thời tạo ra một không gian sống sạch sẽ và thẩm mỹ hơn.

Đừng ngần ngại thay đổi và tạo nên không gian sống tuyệt vời cho gia đình của bạn! Hãy đến với chúng tôi để trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất về bọc ghế sofa, thi công và thiết kế nội thất. TinHome sẽ là một lựa chọn đáng tin cậy để mang đến cho bạn không gian sống ấm cúng, đẹp mắt và phong cách.